Bydgoski Kongres Kultury

Date of publication: 20.09.2011
Średni czas czytania 5 minutes
print

Celem Kongresu jest stworzenie programu rozwoju Bydgoszczy przez kulturę. Kongres poprzedzony był półrocznym cyklem spotkań i debat.

Cel kongresu

Cel nadrzędny to rozówj Bydgoszczy w oparciu o kulturę. Najpierw zdiagnozowana zostanie kondycja bydgoskiej kultury, a potem wizja rozwoju na lata 2011 - 2020. Jak piszą organizatorzy, projekt będzie eksplorować pięć obszarów tematycznych: uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość, współpraca. Efektem ma być lista postulatów i rekomendacji do stworzenia Kulturalnego Master Planu Bydgoszczy.

Program Kultura w Budowie powstał w ramach starań Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dało to niepowtarzalną okazję do zmobilizowania środowisk i zakreślenia ambitnej wizji, a zarazem wskazania drogi dla wielu miast.

Tematy
Program Kongresu bazuje na konsultacjach środowiskowych, jakie odbyły się w trakcie przygotowań aplikacji konkursowej ESK, a które zdefiniowały pięć newralgicznych dla Bydgoszczy obszarów, wymagających „zaaplikowania” energii kultury, dla pobudzenia dalszego rozwoju miasta. Każdy z tych obszarów można określić jednym słowem: Uczestnictwo, Kreatywność, Rewitalizacja, Tożsamość i Współpraca.
Każdy z tych obszarów zawiera dodatkowe tematy, które będą przedmiotem dyskusji panelowych.

Uczestnictwo - Potrzebna jest aktywizacja mieszkańców miasta do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. Kultura dotyczy różnych wymiarów życia na co dzień. Każdy jest odbiorcą i twórcą.

• Nowy uczestnik kultury, kultura insertów (wysoka czy niska? amatorska czy profesjonalna?)
• Wykluczeni z kultury
• Tworzenie we współdziałaniu – sztuka partycypacyjna
• Kultura dla zmian społecznych
• „Kultura 2.0”. Dostępność kultury w sieci i mechanizmy sieci jako nowy model działania
instytucji kultury.

Kreatywność - Miastu potrzebne są twórcze elity. Trzeba je stworzyć? Dotrzeć do nich? Droga do elit jest dla każdego otwarta.

• Kultury trzeba się uczyć… czyli o edukacji
• Czy Polska może być krajem dla kreatywnych ludzi?
• Przedsiębiorczość w kulturze, inkubatory, przemysły kreatywne
• Fabryki wiedzy – kulturotwórcza rola uczelni wyższych
• kulturotwórcza rola mediów
• nowa edukacja artystyczna

Tożsamość - Potrzebny jest wzrost poczucia tożsamości mieszkańców, ich zakorzenienia, zbudowanie nowego oblicza miasta. Bydgoszcz potrzebuje twarzy, a co za tym idzie dumy.

• Marka miasta. Konkurencyjna tożsamość
• Tożsamość historyczna i kulturowa Bydgoszczy
• Przestrzeń publiczna a tożsamość
• Zielone miasto. Eko kultura
• Scenariusze promocyjne dla Bydgoszczy

Rewitalizacja - Potrzebna nam społeczna i gospodarcza rewitalizacja naszego miasta. Potrzeba inspirującego, żywego miasta.

• Rewitalizacja materialna, społeczna, szansa promocyjna dla Bydgoszczy
• Działania artystyczne w przestrzeni miejskiej
• Czy przestrzenią można zarządzać wspólnie?
• Architektura a tożsamość

Współpraca - Potrzeba budowania dialogu, współpracy i wspólnoty – dotyczy to środowisk i wzajemnych relacji między sektorami - uczelnie wyższe, media, administracja, biznes, środowiska twórcze. Chodzi również o budowę demokratycznego systemu zarządzania kulturą i miastem. Konieczne jest myślenie długoterminowe, strategiczne i całościowe spojrzenie na miasto i jego współpracę z regionem, współpracę ogólnopolską i międzynarodową.

• Scenariusze rozwoju miasta - czy kultura może być motorem zmian?
• Agenda 21 dla kultury, mobility, creativity, green paper….. gdzie my w tym jesteśmy?
• Współpraca między sektorami: miasto, uczelnia, media, biznes, artyści, ngo`s
jako klucz do rozwoju miasta
• Odpowiedzialny biznes, odpowiedzialne media, odpowiedzialne władze, odpowiedzialni obywatele
• Razem czy osobno – Bydgoszcz i Toruń, Bydgoszcz i region, Bydgoszcz i Polska, Bydgoszcz

Szczegółowy program znajduje się na stronie Kongresu www.kulturawbudowie.pl