Badania regionu. Bydgoski Kongres Kultury

Date of publication: 13.07.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

Kongres odbędzie się w dniach 28-30 września 2011 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Planowany jest jako trzydniowy cykl spotkań warsztatowych, prelekcji, dyskusji panelowych oraz wydarzeń artystycznych. Wezmą w nim udział różnorodne środowiska szeroko rozumianej kultury, przedstawiciele władz Bydgoszczy i regionu oraz zaproszeni goście: twórcy, animatorzy, naukowcy, politycy.

Strategicznymi celami Kongresu są:
1. Określenie – poprzez badania, analizy i debaty – kondycji kultury bydgoskiej w pięciu obszarach tematycznych:
· uczestnictwa: świadomość i aktywność kulturalna mieszkańców, ich aspiracje i potrzeby;
· kreatywności i innowacyjności działań artystycznych na terenie Bydgoszczy;
· rewitalizacji: stan materialny instytucji kultury i organizacji działających w sferze kultury, standardy zarządzania kulturą; ich założone i rzeczywiste funkcje;
· tożsamości społeczno kulturowa, stan świadomości i odczuć;
· współpraca w obrębie miasta, kraju, współpraca zagraniczna.

2. Wyznaczenie kierunków rozwoju kultury na lata 2011-2020
· Zdefiniowanie, w pięciu obszarach: uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość, współpraca, najważniejszych działań niezbędnych do realizacji Kulturalnego Master Planu dla Bydgoszczy. Sformułowanie postulatów i wytycznych do Strategii Kulturalnej Miasta.

3. Promocja kultury, jako siły napędowej gospodarczego i społecznego rozwoju miasta
· kultura bydgoska - jej potencjały i możliwości;
· kultura jako motor gospodarki miasta;
· kultura jako nośnik i motor zmian społecznych;
· integracja środowiska animatorów, managerów kultury i artystów wokół wspólnej idei tworzenia strategii kultury;
· integracja środowisk (kultura, biznes, administracja, uczelnie) wokół kultury;
· promowanie modelu demokratycznego zarządzania kulturą – w oparciu o szerokie konsultacje środowiskowe i społeczne;
· promocja Bydgoszczy w regionie i Polsce, jako ważnego ośrodka kulturalnego;
· promocja kultury wśród mieszkańców jako ważnego elementu życia społecznego; 

Rodzaje wydarzeń

Obrady Kongresu poprzedzone muszą być przygotowaniem szeroko zakrojonych badań naukowych i raportów oraz kampanią promocyjną. W trakcie obrad plenarnych Kongresu prezentowane będą wyniki badań, raporty, referaty oraz koncepcje rozwojowe. Każda tura obrad zakończona będzie dyskusją. Dopełnieniem obrad plenarnych będą dyskusje panelowe przed publicznością oraz warsztaty tematyczne i seminaria.

źródło: Forum Kultury Bydgoskiej

Podstawę prac nad Kongresem stanowić będą raporty z badań przeprowadzonych w obrębie projektu pt. "Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy", realizowanego w ramach tegorocznej edycji programu grantowego Narodowego Centrum Kultury Obserwatorium Kultury.