Zmiany w Ogłoszeniu o naborze wniosków w sprawie wsparcia finansowego twórców i artystów

Data publikacji: 14.02.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury wprowadza zmiany w zasadach udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów. Wchodzą one w życie od 14 lutego 2022. W ogłoszeniu wprowadzono zmiany porządkujące zasady przyznawania tej pomocy. NCK świadczy tę formę pomocy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 marca 2021 roku.

Oto wprowadzone zmiany:

W § 1 ust. 4 dotychczasowe pkt c. i e. zastępuje się pkt w brzmieniu:

  1. osoby, które osiągnęły w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody przewyższające łącznie 12-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie liczonego na dzień składania wniosku;
  1. osoby, które zakończyły zarobkową działalność artystyczną przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19 i nie udokumentują we wniosku działań artystycznych bądź twórczych zrealizowanych w okresie pandemii;

W § 2 ust. 4 po pkt g. dodaje się pkt h. w brzmieniu:

  1. osoby, które nie wykażą we wniosku ograniczenia dochodów wynikających z pandemii COVID-19 (np. osoby, których zmniejszenie dochodów z działalności artystycznej bądź twórczej wynikało z innych przyczyn osobistych lub losowych)

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 14 lutego 2022 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.