Ruszył nabór do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Data publikacji: 16.02.2015
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Wnioski można składać do dnia 16 marca 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady składania wniosków:

Wnioski można składać do dnia 16 marca 2015 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.