Ostatnie dni naboru do programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” (do 31.03)

Data publikacji: 25.02.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016.

Ostatnie dni naboru do programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” (do 31.03)
nabór wniosków

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży”.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.