Publiczność muzeów w Polsce

Data publikacji: 31.12.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport z programu pilotażowego przeprowadzonego w 2017 roku przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczy sposobów prowadzenia badań publiczności muzeów w Polsce. Celem projektu było przygotowanie rekomendacji odnośnie rozwoju badań dotyczących odbioru oferty muzealnej. 

Publiczność muzeów w Polsce
Fot. Pixabay

Zrealizowany projekt obejmował 3 etapy. Podczas pierwszego etapu dokonano przeglądu literatury naukowej. W drugim etapie wykorzystano ankietę internetową a uzyskane dzięki niej materiały zestawiono z badaniami jakościowymi – wywiadem grupowym z woluntariuszami oraz warsztatem z ekspertami. W ramach trzeciego etapu przeprowadzono dyskusje grupowe i indywidualne wywiady pogłębione.

W publikacji poruszono tematykę społecznej roli muzeów z perspektywy muzealników, postrzegania i badania publiczności a także potrzeb i problemów dotyczących rozwoju badań odwiedzających.

Zdaniem badanych pracowników instytucji tradycyjnie postrzegana misja muzeów nadal pozostaje ważna. Za najważniejszą cechę nowej koncepcji muzeum uznali natomiast jego otwartość i spełnianie funkcji społecznych.

Z raportu wynika, że 43% muzeów prowadzi badania publiczności sporadycznie, rzadziej niż raz w roku. Najczęściej wymienianymi powodami podejmowania badań jest chęć poznania potrzeb publiczności oraz jej opinii na temat instytucji. Niemal połowa osób odpowiedzialnych za badania to pracownicy muzeum łączący badania z innymi obowiązkami. Prawie wszyscy przedstawiciele instytucji wskazali, że realizacją badań w praktyce zajmują się pracownicy muzeum, a najczęściej wykorzystywanymi do tego celu metodami są ankiety bezpośrednie papierowe (PAPI).