Konferencja „Angażując publiczność. Partycypacja w muzeach i pozostałych instytucjach kultury”

Data publikacji: 10.09.2014
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Doroczna Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych odbędzie się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu w dniach 16-17 października 2014 roku. Poświęcona zostanie partycypacji w obszarze działań edukacyjnych i społecznych realizowanych w polskich muzeach i innych instancjach kultury (archiwa, domy kultury, biblioteki, teatry).

Punktem wyjścia Konferencji będą pytania koncentrujące się na muzeach: Na czym polega partycypacja w muzeum? Czym jest muzeum partycypacyjne? Jaką rolę pełni publiczność w muzeum partycypacyjnym? W jaki sposób partycypacja wpływa na doświadczenie użytkowników muzeów? Jak partycypacja zmienia muzea? Zostaną one skonfrontowane z podobnymi dotyczącymi innych instytucji kultury.

Przyglądając się aktualnej sytuacji instytucji kulturalnych, w tym zwłaszcza muzeom, będziemy rozmawiać o tym, jak w praktyce odpowiada się na te pytania, czy i w jaki sposób realizowane są projekty partycypacyjne, jaki jest ich potencjał edukacyjny, poznawczy i integracyjny, jakie ograniczenia i zagrożenia? Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych w szczególności poświęcona zostanie programom edukacyjnym, wystawom, strategiom kolekcjonerskim, dokumentacyjnym i badawczym, które organizowane są wokół idei zaangażowania publiczności na poziomie tworzenia założeń i wyznaczania celów, oraz przebiegu i realizacji projektów instytucji kultury. Interesować nas będzie również potencjał nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacyjnych metod zarządzania instytucjami kultury, zasad projektowania, które przyczyniają się do wzrostu zaangażowania publiczności, wspomagając zmiany muzeów w kierunku instytucji zorientowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń z użytkownikami. Chcemy także zastanowić się nad tym, w jakim kierunku powinno iść kształcenie kadr muzealnych, w jakie kompetencje i umiejętności należy wyposażyć personel muzeów, aby świadomie wykorzystać potencjał działań partycypacyjnych.

Pierwszy dzień konferencji składać się z dwóch sesji. Pierwsza będzie dotyczyć koncepcji muzeum partycypacyjnego – eksperci podzielą się swoją wiedzą z zakresu muzeologii, edukacji muzealnej, wykorzystania nowoczesnych technologii w muzeach, zarządzania i uczestnictwa w instytucjach kultury. Część druga położy akcent na prezentację już zrealizowanych projektów partycypacyjnych w wybranych muzeach i innych instytucjach kultury. Po każdej z sesji zaplanowany został panel dyskusyjny. W rozmowie wezmą udział prelegenci, zaproszeni goście oraz uczestnicząca w spotkaniu publiczność. Dzięki temu będziemy mieli okazję wyartykułować i - być może skonfrontować - różne perspektywy wynikające z odmiennych doświadczeń i punktów widzenia.

Drugi dzień konferencji obejmować będzie sesję posterową oraz zwiedzanie instytucji kultury znajdujących się w rejonie Wielunia. W trakcie sesji posterowej będzie możliwość zaprezentowania dokonań i działań swoich instytucji w zakresie projektów partycypacyjnych.

Ważną okazją do spotkania i powodem, dla którego wybraliśmy Wieluń na tegoroczną konferencję Forum Edukatorów Muzealnych są obchody 50-lecia Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dyrekcji i Pracownikom serdecznie gratulujemy świętowania tej ważnej rocznicy.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są droga elektroniczną, po wypełnieniu formularza znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=6e20e49acbb64446aa6d9661ed6550a8

Informacje dla zgłaszających postery:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłanie plakatów opisujących projekty partycypacyjne zrealizowane w ciągu dwóch ubiegłych lat przez Państwa lub w Państwa instytucjach. Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie dwa plakaty. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod poniższym linkiem:
https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=e05f9868608a4fccb2f28eeebddffd9a

Prosimy o dołączenie propozycji graficznej plakatu (plik nie większy niż 1 MB). Zgłoszenie należy przesłać do 30 września 2014 r. Docelowy format prezentacji: B1, wydruk na piance lub innym sztywnym podłożu.