Inicjały to pierwsze litery imienia i nazwiska. Po każdej z liter stawia się kropkę i nie rozdziela się ich wewnętrzną spacją. Inicjały składają się z pierwszych liter nazwy osobowej, a to oznacza, że jeśli imię czy nazwisko zaczyna się dwuznakiem: Rz, Sz, Cz, Dz, Dż albo trójznakiem Dzi, to w inicjałach uwzględni się tylko pierwszą literę takiego połączenia, np. Czesław Rzepka > C.R., Szczepan Dziarnowski > S.D. Ale uwaga! Jest jeden wyjątek: dwuznak Ch – i to bez względu na to, jaka głoska mu odpowiada (czy nasze [h], czy też angielskie [č], francuskie [š], włoskie [k], holenderskie [s]) – jest zawsze zachowywany w całości, np. Chryzostom Cichecki > Ch.C., Charles Chaplin > Ch.Ch. I ostatnia zasada, o której można nie wiedzieć lub nie pamiętać: „W inicjałach imion i nazwisk dwu- i wieloczłonowych pomija się łącznik (podobnie jak w skrótowcach). Poprawny zapis zatem to np.: T.D.M. (Tadeusz Dołęga-Mostowicz), Z.K.S. (Zofia Kossak-Szczucka)” .
Źródło: [SO PWN; uchwała RJP]