ROZWÓD to ‘rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków’, stronami rozwodu zatem mogą być tylko mąż i żona, dlatego też potoczne połączenia „wziąć rozwód z mężem”, „wziąć rozwód z żoną” to w zasadzie pleonazmy – lepiej ich unikać, mówiąc i pisząc po prostu WZIĄĆ ROZWÓD. Czasowniki ROZWIEŚĆ SIĘ i ROZWODZIĆ SIĘ, mające takie samo znaczenie jak połączenie WZIĄĆ ROZWÓD, są omówieniami używanymi w języku ogólnym i od tak dawna łączone bywają z wyrażeniami: z żoną, z mężem, że połączenia ROZWIEŚĆ SIĘ Z ŻONĄ, ROZWIEŚĆ SIĘ Z MĘŻEM nie są uznawane za niepoprawne. O kimś, kto rozwiązuje przed sądem swój związek małżeński, powiemy zatem poprawnie: rozchodzi się z żoną / z mężem, rozwodzi się z żoną / z mężem albo krótko: bierze rozwód.
Źródło: [NSPP; WSPP; SFJP, II, 44, 63, 64; SJP PWN; USJP]