Widowisko multimedialne "Pamiętam. Katyń 1940"

Date of publication: 23.04.2010
Średni czas czytania 3 minutes
print
423 Widowisko multimedialne "Pamiętam. Katyń 1940" 201015:55Warszawa 22 kwietnia w Filharmonii Łódzkiej odbył się premierowy pokaz widowiska multimedialnego "Pamiętam. Katyń 1940", przygotowan...

22 kwietnia w Filharmonii Łódzkiej odbył się premierowy pokaz widowiska multimedialnego "Pamiętam. Katyń 1940", przygotowanego przez Łukasza L.U.C Rostkowskiego dla uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Muzyce, wykorzystującej tradycyjne instrumenty, takie jak fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitary, klarnet, trąbka, perkusja, towarzyszyła muzyka elektroniczna z użyciem archiwalnych nagrań – historycznych wystąpień i audycji radiowych. Muzykę obrazowały multimedialne impresje oparte na filmowych i dźwiękowych zdjęciach dokumentalnych oraz specjalnie przygotowanych animacjach komputerowych. Widowisko „Pamiętam. Katyń 1940” to nowatorska forma hołdu dla zamordowanych oficerów i ich rodzin. Na widowni Filharmonii Łódzkiej zasiedli m.in. przedstawiciele Łódzkich Rodzin Katyńskich.
Przed kon­cer­tem od­by­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa, w któ­rej udział wzię­li: Łu­kasz L.U.C Rost­kow­ski, Ja­nusz Lange – pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzi­na Ka­tyń­ska w Łodzi i jego żona Ka­zi­mie­ra Lange, Grze­gorz Bar­czyń­ski – za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go łódzkiego oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzi­na Po­li­cyj­na 1939 oraz dy­rek­tor NCK – Krzysz­tof Dudek. Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­no ka­len­da­rium pre­zen­ta­cji wi­do­wi­ska, które zo­ba­czyć bę­dzie można już 28 kwiet­nia w Gór­no­ślą­skim Cen­trum Kul­tu­ry oraz dzień póź­niej (29 kwiet­nia) w Centrum Sztuki Ga­le­ria EL w El­blą­gu. Ter­min kon­cer­tu w War­sza­wie, od­wo­ła­ne­go z po­wo­du ża­ło­by na­ro­do­wej, nie jest jesz­cze znany.

 

WIDOWISKO MULTIMEDIALNE „PAMIĘTAM. KATYŃ 1940”
Muzyka: Łukasz L.U.C Rostkowski
Reżyseria: Konrad Smuga
Scenariusz: Łukasz L.U.C Rostkowski, Konrad Smuga, Marcin Kobylecki
Reżyseria animacji: Michał Dziekan
Animacje: Platige Image

SKŁAD MUZYCZNY:
- Olga Kwiatek - skrzypce
- Bożena Rodzeń-Jarosz - wiolonczela
- Jakub Olejnik - kontrabas
- Adam Lepka - trąbki, flety, przeszkadzajki
- Maciek Mazurek - gitara
- Bartosz Niebielecki - perkusja
- Miłosz Rutkowski - kotły i wibrafon
- Bontone - skrecze i gramofony
- Łukasz Rostkowski - elektronika, fortepian
- Anna i Wi­told Broda z Ka­pe­li Bro­dów