„DO HYMNU – IV EDYCJA”

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych
w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 (zwany dalej „Konkursem”)

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia wznowionej IV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” dla szkół podstawowych w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 • Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, definiowany zgodnie z Kodeksem Cywilnym (przy czym nie jest to konkurs z art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych). 
 • Organizatorze, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, (01-231) Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 71/2006. 
 • Operatorze, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Iuvenales  Cantores  Lodziensis – pro Europe” z siedzibą w Łodzi,  ul. 11 Listopada 25/30, 91-370 Łódź, NIP: 9471960520, REGON: 100638550.
 • Szkole, należy przez to rozumieć każdą szkołę podstawową oraz szkołę podstawową działającą w ramach zespołu szkół w Polsce z wyłączeniem szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych, która wypełniła zgłoszenie konkursowe i otrzymała potwierdzenie udziału w Konkursie, będącą uczestnikiem Konkursu.
 • Przesłuchaniu konkursowym, należy przez to rozumieć wykonanie utworów określonych w niniejszym Regulaminie przez możliwie największą liczbę uczniów Szkoły (w roku szkolnym 2021/2022) w obecności Jury lokalnego.
 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu.
 • Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Szkołę/Szkoły nagrodzone przez Jury centralne.
 • Jury lokalnym, należy przez to rozumieć minimum pięć dwuosobowych komisji konkursowych składających się z profesjonalnych muzyków, powołanych przez Organizatora.
 • Jury centralnym, należy przez to rozumieć minimum siedmioosobową komisję konkursową składającą się z profesjonalnych muzyków oraz przedstawicieli Organizatora i Operatora, powołaną przez Organizatora.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs ma za zadanie:
  1. uczczenie ogólnopolskich obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez czynny w nich udział,
  2. doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
  3. wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której od wieków głównym nośnikiem była pieśń, poprzez wykonanie najbardziej uroczystych pieśni narodowych o charakterze patriotycznym i analizę ich słów,
  4. edukowanie w celu utrzymania szacunku dla symboli narodowych, 
  5. edukację muzyczną, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności muzycznych – emisji głosu, poprawnej intonacji, pamięci muzycznej, znajomości nut, wartości rytmicznych, interpretacji utworu muzycznego,
  6. poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar najważniejszych polskich pieśni hymnicznych,
  7. wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie,
  8. zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego,
  9. aktywizację i włączenie społeczności lokalnej w ogólnopolskie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 5.  Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
  1. Kontakt w sprawach organizacyjnych i muzycznych: Krzysztof Kozłowski, Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe” (krzysztof@choirconductor.pl, 601 825 592),
  2. Koordynator ze strony Organizatora:  Sylwia Błażej – Dział Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury (sblazej@nck.pl, 22 21 00 183),
  3. Kontakt dla mediów: Joanna Bancerowska - Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury  (jbancerowska@nck.pl, 22 21 00 169).
§ 2 TERMINY KONKURSU

Termin zgłaszania szkół, które nie zdążyły wziąć udziału w przesłuchaniach konkursowych w 2021 r.

do  21 marca 2022 r.

Ogłoszenie listy szkół, które potwierdziły udział
w Konkursie 

do 4 kwietnia 2022 r. 

Termin przesłuchań konkursowych 

20 kwietnia – 26 maja 2022 r

Ogłoszenie wyników Konkursu 

do 3 czerwca 2022 r. 

Termin przekazania nagród 

do 15 lipca 2022 r. 

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Warunki formalne Konkursu:
  1. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo, „a cappella” przez możliwie największą liczbę uczniów Szkoły:
   1. Hymnu Państwowego
   2. dwóch pieśni hymnicznych wybranych spośród następujących (Załącznik nr 3):
 • „Bogurodzica”,
 • „Gaude Mater Polonia”,
 • „Rota”,
 • „Marsz Polonia”,
 • „Boże, coś Polskę”,
 • „Święta miłości kochanej Ojczyzny”,
 • „Żeby Polska była Polską”.
 1. Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci”. Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku.
 2. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia Przesłuchania konkursowego jest obecność Jury lokalnego.
 3. Dopuszcza się zmianę tonacji o cały ton w górę lub w dół. Możliwy jest udział nauczyciela prowadzącego w charakterze dyrygenta.
 4. Występy podlegają ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 1 i 18 niniejszego paragrafu.
 5. Liczba uczniów Szkoły biorących udział w Przesłuchaniu konkursowym oraz wybrane pozycje z repertuaru zostaną pisemnie określone przez dyrektora Szkoły w dniu Przesłuchania konkursowego. Oświadczenie, które należy przekazać Jury lokalnemu w dniu Przesłuchania konkursowego przed jego rozpoczęciem, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez dyrektora przedstawiciel Szkoły, która w związku z zawieszeniem Konkursu (w wyniku skokowego wzrostu zachorowań na COVID-19) nie zdążyła wziąć udziału w przesłuchaniach konkursowych, w przypadku zamiaru uczestnictwa w Konkursie, zobowiązana jest zgłosić udział mailowo na adres krzysztof@choirconductor.pl.
 1. Udział w we wznowionym Konkursie może wziąć udział maksymalnie 120 szkół.
 2. Szkoły, które zakwalifikowały się do III edycji Konkursu „Do Hymnu” nie mogą ponownie zgłosić swojego udziału.  
 3. Konkurs nie odbędzie się, jeśli wpłynie mniej niż 20 zgłoszeń.
 4. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:
  1. Pierwszy etap: Przesłuchania konkursowe. Dokonanie oceny występów, rejestracja przez Jury lokalne dźwięku i obrazu. Sporządzenie protokołów z Przesłuchań konkursowych, na podstawie których wyłonione zostanie po 5 Szkół z każdego województwa, które uzyskały najwyższą punktację w województwie. Przesłuchania konkursowe odbędą się w terminie uzgodnionym ze Szkołą, w siedzibie lub na terenie Szkoły w obecności Jury lokalnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 16. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sprawie ustalenia terminu Przesłuchania konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania terminu tego przesłuchania.
  2. Drugi etap: Przesłuchanie przez Jury centralne nagrań występów wyłonionych w pierwszym etapie. Dokonanie oceny na podstawie nagrań i wyłonienie Laureatów ogólnopolskich oraz wojewódzkich. Sporządzenie pisemnego protokołu z posiedzenia Jury centralnego. Jury centralne weźmie pod uwagę po 5 szkół z najwyższą punktacją z każdego województwa. W przypadku gdy w danym województwie całkowita liczba szkół biorących udział w Konkursie jest mniejsza niż 5, Jury centralne weźmie pod uwagę nagrania ze wszystkich Szkół z tego województwa, biorących udział w Konkursie. 
 5. Nagrania, o których mowa w ust. 11 mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie do celów promocji i informacji o Konkursie.
 6. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji, gdy poziom artystyczny i merytoryczny w opinii jury będzie niedostateczny.
 8. Miejsce Przesłuchań konkursowych: siedziba lub teren Szkoły, która zgłosiła się do Konkursu. W wyjątkowych przypadkach, w razie braku możliwości zorganizowania Przesłuchania konkursowego w siedzibie lub na terenie Szkoły, Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia Przesłuchania konkursowego w innym miejscu zapewnionym przez Szkołę, znajdującym się w jej najbliższej okolicy, po uzgodnieniu przez Szkołę miejsca Przesłuchania konkursowego z Operatorem.
 9. Kryteria oceny:
  Ocenie jury będą podlegały następujące elementy występu:
  1. technika wykonawcza (intonacja, rytm, jednorodność brzmienia, znajomość tekstu przez poszczególnych wykonawców, czytelność tekstu w odbiorze) 1 - 30 punktów,
  2. interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, realizacja frazy, odwzorowanie charakteru utworu) 1 - 30 punktów,
  3. całościowe wrażenie artystyczne (zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, stopień trudności wybranego repertuaru, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, stroje) 1 - 30 punktów.
 10. Każda uczestnicząca w Konkursie Szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo Szkoły w Konkursie odbywającym się w ramach ogólnopolskich obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także imienne dyplomy dla każdego ucznia biorącego udział w Przesłuchaniu konkursowym (dane ucznia wpisuje przedstawiciel Szkoły).
 11. Nazwa każdej Szkoły uczestniczącej w Konkursie znajdzie się na stronie Narodowego Centrum Kultury poświęconej 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 12. Szkoła uczestnicząca w Konkursie ma możliwość zamieszczenia na swojej stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych informacji o udziale w Konkursie wraz z logotypem Organizatora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Operatora (zgodnie z księgami znaku) oraz informacji „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Każdorazowe wykorzystanie poszczególnych logotypów wymaga uzyskania zgody na posługiwanie się identyfikacją wizualną, a następnie akceptacji użycia znaku właściwej instytucji:
 • Organizator i MKiDN – komunikacja@nck.pl,
 • Operator - krzysztof@choirconductor.pl
 1. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo Organizatora oraz MKiDN wyłącznie do celów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Zgoda na wykorzystanie logo obejmuje jedynie korzystanie z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, czyli ma charakter jednorazowy.
 2. Samodzielny udział w Konkursie istniejących chórów szkolnych stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej Szkoły z udziału w Konkursie.
§ 4 REJESTRACJA ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
 1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie i wykonujących artystyczne wykonania utworów w trakcie Przesłuchań konkursowych, wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń na utrwalenie audio-video artystycznego wykonania wraz z wizerunkiem uczniów oraz jego rozpowszechniania, wraz z utrwalonym wizerunkiem uczniów, na polach eksploatacji obejmujących:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
  2.  Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;
  3. Rozpowszechnianie artystycznego wykonania – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne;

w celu umożliwienia realizacji Konkursu, wykorzystania zarejestrowanego materiału do promocji Konkursu oraz działalności statutowej Organizatora oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody Operatorowi i/lub Organizatorowi.

 1. Szkoła jest zobowiązana do przechowywania powyższych zgód i przedstawienia ich na wniosek Organizatora.
 2. Wymagany formularz zgody stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 5 NAGRODY
 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. I NAGRODA  w wysokości  20 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała najwyższą w Polsce punktację;
  2. II NAGRODA  w wysokości  15 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała drugą w Polsce punktację;
  3. III NAGRODA  w wysokości  10 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację.
 1. Niezależnie od nagród głównych przyznane zostaną wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 000 zł każde. 
 2. Wyróżnienia na poziomie wojewódzkim zostaną przyznane Szkołom, które uzyskały najwyższą punktację w danym województwie z wyłączeniem województw, w których nagrody zostały przyznane Laureatom na poziomie ogólnopolskim.
 3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 000 zł, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody rzeczowej, to do nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody rzeczowej, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
 5. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
 6. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury centralne.
§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 2022 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl.
 2. W uzgodnieniu z Laureatami Konkursu Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania uroczystości wręczania nagrody w siedzibach Laureatów.
 3. W przypadku nie podania przez zwycięskie Szkoły danych niezbędnych do dokonania przelewu do dnia 15 grudnia 2020 r. uznaje się, że Laureat zrezygnował z odbioru Nagrody.
§ 7 DANE OSOBOWE
 1.  Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z powierzeniem Operatorowi lub Organizatorowi danych osobowych uczniów Szkół, biorących udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane dyrektora Szkoły lub osoby nauczyciela Szkoły odpowiedzialnej za uczestnictwo danej Szkoły w Konkursie, będą:
  1. przetwarzane przez Organizatora i Operatora jedynie w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. przekazywane Operatorowi oraz podmiotom wspierającym Organizatora w realizacji konkursu wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania.
 1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji Konkursu.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w konkursie (tj. klauzula informacyjna) zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dohymnu.nck.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.