Stypendyści „Gaude Polonia” z dyplomami

Date of publication: 20.07.2015
Średni czas czytania 5 minutes
print

„Wasze doświadczenie wzbogaciło się o nasze” – powiedziała minister kultury Małgorzata Omilanowska, wręczając dyplomy stypendystom „Gaude Polonia” podczas uroczystego zakończenia XIV edycji programu stypendialnego. Z półrocznego stypendium skorzystało 50 osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Libanu.

Stypendyści „Gaude Polonia” z dyplomami
Fot. MKiDN Gaude Polonia

„Te kontakty zaowocują”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziękując stypendystom za udział w programie, podkreśliła, że ich obecność w naszym kraju „uczy nas (Polaków – red.) otwarcia na inne punkty widzenia”. Wskazała też – powołując się na własne doświadczenie – na możliwość nawiązania kontaktów z pracownikami naukowymi podczas przebywania na stypendium w zagranicznym ośrodku.

 „Ten projekt (stypendium „Gaude Polonia”- red.) to wasz uzysk, ale przekonacie się po latach, że te kontakty, które zostawiacie w Polsce, zaowocują” – mówiła minister.

Najpopularniejsze - sztuki wizualne

Najwięcej stypendystów realizowało swoje projekty w dziedzinie sztuk wizualnych, dużym zainteresowaniem cieszyła się też konserwacja dzieł sztuki, film oraz muzyka. Pozostali uczestnicy programu realizowali projekty z zakresu: teatru, literatury, historii sztuki, muzealnictwa, muzykologii, fotografii, a także krytyki fotografii i krytyki filmu.

Stypendyści realizowali swoje projekty pod indywidualną opieką tutorską m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu; w Akademiach Muzycznych w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Gdańsku, a także w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Wajda School czy w Studiu Filmowym TOR.

Najwięcej uczestników programu pochodzi z Ukrainy (43), pozostali to Białorusini (5) oraz po jednej osobie z Rosji i Libanu.

 Pro­gram dla mło­dych z Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

O zakwalifikowaniu do programu decydują: dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub zawodowe kandydata, jakość jego prac oraz projekt zaproponowany do realizacji w Polsce. Pobyt stypendystów w Polsce trwa od 1 lutego do 31 lipca.

Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.