BLISKO - NABÓR I (2021-2022)

BLISKO

W ramach Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. będą ogłaszane kolejne nabory wniosków na zadania związane z realizacją dwuletnich, kompleksowych projektów wzmacniających kulturotwórczą funkcję bibliotek i aktywizujących społeczność lokalną. Do zadań beneficjenta należeć będzie nawiązywanie i rozwijanie partnerstw na rzecz budowania zaangażowanych społeczności skupionych wokół działań biblioteki, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej poszerzającej zakres współpracy i przygotowującej do realizacji oddolnych projektów edukacyjno-animacyjnych przez partnerów i przedstawicieli społeczności lokalnych. Projekty te wyłaniane w wyniku transparentnej procedury konkursowej stanowić będą nie tylko zwieńczenie podejmowanej w programie pracy, ale też zaczątek i inspirację do dalszych, samodzielnych działań.

 

Zadania te mają służyć rozwijaniu kompetencji pracowników bibliotek szczególnie pomocnych w procesie poznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji wpływających na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek. Włączenie nowych środowisk i aktywizacja społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie aktywnego czytelnictwa, jest kluczowym elementem Kierunku interwencji 4.1. NPRCz 2.0.

Zadania wyłonione w I naborze Konkursu w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO realizowane były w latach 2021-2022. Dofinansowano projekty 49 beneficjentów - bibliotek z terenu całej Polski.