Nabory

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021–2025. Priorytet 4 i przypisany do niego Kierunek interwencji 4.1. bezpośrednio służy osiągnięciu założeń Celu szczegółowego 4 NPRCz 2.0. Wdrożenie Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność przyczyni się do wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest samorząd lokalny.

Działania Kierunku interwencji 4.1. zostały zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich (w tym w miastach na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Celem jest wzmacnianie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

 

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

• rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;

• wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności oraz na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

• wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

• włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych wokół działań proczytelniczych;

określeniu i wsparciu ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”.

Search form as part of: Nabory