Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowe Centrum Kultury informuje, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty będące współadministratorami przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,  przyjętego uchwałą Rady Ministrów, zwanego dalej także „NPRCz 2.0.”:
  1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie, będącego Instytucją Zarządzającą NPRCz 2.0., kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub iod@kultura.gov.pl,
  2. Operatora Priorytetu 1 – Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub daneosobowe@bn.org.pl ,
  3. Operatora Priorytetu 2 – Instytut Książki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub iod@instytutksiazki.pl ,
  4. Operatora Priorytetu 4 – Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płockiej 13, 01-231 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub iod@nck.pl .
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, na podstawie uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
 3. Dane osobowe zostały pozyskane przez współadministratorów od administratora: podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0.
 4. W toku realizacji NPRCz 2.0. współadministrator pozyskuje następujące kategorie danych osobowych pracowników, współpracowników lub przedstawicieli administratora podmiotu biegającego się dofinansowanie:
  imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres poczty elektronicznej osób wskazanych przez wnioskodawców i beneficjentów do kontaktów lub nadzoru w związku z uczestnictwem w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
 5. Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom: dane osobowe nie będą przekazywane, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 6. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: współadministratorzy nie będą przekazywać danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Dane będą przechowywane do: dnia zakończenia czynności związanych z wdrażaniem całego NPRCz 2.0., w tym zwłaszcza związanych z zakończeniem czynności związanych z monitorowaniem i ewaluacją Programu, oraz w okresie trwałości projektów wskazanych indywidualnie dla poszczególnych Kierunków interwencji NPRCz 2.0., a następnie będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami archiwizacyjnymi, regulującymi przechowywanie dokumentów u współadministratorów.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 •  dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,
  • w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,
 • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO;
  •  prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO.
  Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:
  • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO
  • prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO
  • prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane, jeśli uzna, że naruszane są jej prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3.  Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane lub profilowania.