Rusza nabór do XXIV edycji programu stypendialnego Gaude Polonia 2025

Data publikacji: 08.07.2024
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXIV edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2025. O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z  Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich reprezentujący następujące dziedziny: film (w tym historia filmu i krytyka filmowa), sztuki wizualne (w tym fotografia i krytyka sztuki), opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo), literatura (w tym przekład), muzyka (w tym historia i krytyka muzyki), teatr (w tym krytyka teatralna) i taniec. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2024 r.

Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Służy wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu. W ramach 23 edycji programu przyznano dotychczas 962 stypendia.  

Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

W kolejnej XXIV edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2025 r., wysokość stypendium wyniesie 4 500 zł brutto miesięcznie.

Dziedziny:

 1. film (w tym historia filmu i krytyka filmowa)
 2. literatura (w tym przekład)
 3. muzyka (w tym historia i krytyka muzyki)
 4. opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo)
 5. sztuki wizualne (w tym fotografia i krytyka sztuki)
 6. taniec
 7. teatr (w tym krytyka teatralna).

Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2024 r.

Warunki udziału w konkursie:

 • obywatelstwo Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia)
 • wykształcenie wyższe
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie
 • projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich, która w terminie do 15 października 2024 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie film, w tym historia filmu i krytyka filmowa; sztuki wizualne, w tym fotografia i krytyka sztuki; opieka nad zabytkami, w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo; literatura, w tym przekład; muzyka, w tym historia i krytyka muzyki; teatr, w tym krytyka teatralna; i taniec) w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada nie później niż 15 grudnia 2024 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2024 można znaleźć w zakładce "Do pobrania".

Uwaga! W regulaminie programu wprowadzono zmiany.

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.