Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2024 r.

Warunki udziału w konkursie:

  • obywatelstwo Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich
  • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia)
  • wykształcenie wyższe
  • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie
  • projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich, która w terminie do 15 października 2024 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie film, w tym historia filmu i krytyka filmowa; sztuki wizualne, w tym fotografia i krytyka sztuki; opieka nad zabytkami, w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo; literatura, w tym przekład; muzyka, w tym historia i krytyka muzyki; teatr, w tym krytyka teatralna; i taniec) w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada nie później niż 15 grudnia 2024 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2024 można znaleźć w zakładce "Do pobrania".

Uwaga! W regulaminie programu wprowadzone zostały istotne zmiany.

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.