Gaude Polonia

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dziedzictwa Narodowego Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z Białorusi i Ukrainy oraz innych kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej i państw postsowieckich.

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tu­ra/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważne informacje

Kontakt

Bogumiła Ber­dy­chow­ska
Kie­row­nik Dzia­łu Stypendialnego (Gaude Po­lo­nia)