Ogłaszamy nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016

Data publikacji: 15.10.2015
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016
Dom Kultury +

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). O

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2013-2015.

Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków są już dostępne w systemie EBOI.

Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku.

Informacji o programie dotacyjnym Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016" udzielają w godzinach 10.00–14.00:

Anna Pasznik, telefon: +48 22 21 00 130, e-mail: apasznik@nck.pl

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl