Szukamy animatorów i mentorów do programu Dom Kultury+ Edycja 2024

Data publikacji: 07.03.2024
Średni czas czytania 13 minut
drukuj

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Edycja 2024. Zadanie I - Inicjatywy lokalne oraz 10 mentorów programu Dom Kultury+ Edycja 2024. Zadanie II - Partnerstwo lokalne

Celem programu „Dom Kultury+ Edycja 2024”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko - wiejskich i wiejskich. Poprzez realizację programu ma nastąpić tworzenie warunków sprzyjających refleksji domów kultury z wykorzystaniem systematycznego mikrodiagnozowania społeczności lokalnej. Kluczowym elementem procesu jest włączanie mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji i przedstawicieli biznesu do wspólnego planowania, realizacji działań poprzez utworzenie lokalnego partnerstwa, które w wyniku angażujących działań w ramach zadania stałoby się stałym społecznym współpracownikiem domu kultury.

Na program składają się dwa zadania:

Zadanie I - Inicjatywy lokalne

Zadanie II - Partnerstwo lokalne

ZADANIE I – Inicjatywy lokalne. Dom Kultury+ Edycja 2024

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu w ramach Zadania I – Inicjatywy lokalne, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury.

Do obowiązków animatorów w programie należy:
 • udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
 • współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru,
 • pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
 • konsultacje w wymiarze minimum 15 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta, łącznie 75 godzin w obydwu częściach zadania. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie za pośrednictwem platform elektronicznych,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
 • współpraca przy ewaluacji zadania,
 • udział w 2 spotkaniach roboczych online animatorów, w tym w spotkaniach z przedstawicielami NCK,
 • aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu jednego spotkania  networkingowego beneficjentów programu i animatorów,
 • opracowanie raportów z realizacji działań w programie.

Animatorzy zobowiązani są do udziału w dwóch spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się na platformie do wideokonferencji.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:
 1. I część zadania: 14.02.2024 r. – 01.07.2024 r.
 2. II część zadania: 30.07.2024 r. – 14.11.2024 r
Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia),
 2. doświadczenie w zakresie:
  • tworzenia diagnozy społecznej,
  • ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,
  • koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406),
 4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,
 5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
 6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

 

ZADANIE II - Partnerstwo lokalne. Dom Kultury+ Edycja 2024

Zadaniem mentorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu w ramach Zadania II – Partnerstwo lokalne, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

Do obowiązków mentorów w programie należy:

1. W zakresie bezpośredniego wsparcia beneficjentów:

 • uczestnictwo w 4 szkoleniach określonych w par. 6 ust. 6 pkt. 1 i 4 Regulaminu programu,
 • przygotowanie we współpracy z zespołem zadaniowym lokalnej mapy zasobów pod kątem zawiązania partnerstwa lokalnego,
 • wsparcie zespołu zadaniowego w procesie tworzenia partnerstwa lokalnego,
 • określenie z partnerstwem lokalnym celów, kierunków i sposobu działania na rzecz realizacji projektu,
 • opracowanie i przeprowadzenie warsztatowego rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego określonych w par. 6 ust. 6 pkt. 3 i 4 Regulaminu programu,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w wypracowaniu pomysłu na projekt o charakterze procesowym,
 • wsparcie w przeprowadzeniu mikrodiagnozy pomysłu na projekt oraz przygotowaniu raportu z przeprowadzonej mikrodiagnozy,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w przygotowaniu i koordynacji projektu,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w zakresie ewaluacji procesowej projektu (badanie w działaniu) oraz wypracowaniu planu działania partnerstwa po zakończeniu realizacji programu.

2. Wsparcie mentora wyniesie minimum średnio 20 godzin miesięcznie, łącznie 180 godz. w całym zadaniu. Wsparcie realizowane będzie w formie bezpośrednich spotkań lub będzie prowadzone zdalnie za pośrednictwem platform elektronicznych i konsultacji telefonicznych

3. W zakresie pozostałych działań w programie:

 • udział w spotkaniach roboczych mentorów organizowanych średnio raz na dwa miesiące,
 • aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu spotkania networkingowego beneficjentów programu i mentorów,
 • opracowanie raportów z realizacji działań w programie.

Mentorzy zobowiązani są do udziału jednym dwudniowym spotkaniu wprowadzającym dla mentorów, które odbędzie się w miesiącu marcu/ kwietniu w Warszawie. Mentorom zostanie zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport spod Sali Kongresowej w Warszawie (pl. Defilad 1, od strony ul. Emilii Plater) do miejsca zakwaterowania i z powrotem.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:

14.02.2024 r. do 14.11.2024 r.

Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia),
 2. doświadczenie w zakresie:
  • tworzenia i wspierania partnerstwa lokalnego,
  • tworzenia projektów o charakterze procesowym,
  • ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,
  • koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406),
 4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,
 5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
 6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

Realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie z regulaminem programu.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
Warunki pracy:
 • umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego:

Rekrutacja

w terminie do dnia 12.03.2024 r. do godziny 18.00.

W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora lub/i mentora.


Możliwy jest udział w rekrutacji na dwa stanowiska - animatora i mentora, docelowo kandydat będzie pełnił tylko jedną z dwóch ról. Osoby kandydujące na dwa stanowiska zaznaczają w formularzu preferowaną rolę w projekcie.

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego prosimy o przesłanie na adres: domkultury@cal.org.pl dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w zakresie wymaganego wykształcenia (scan dyplomu uczelni wskazanej w kryteriach rekrutacyjnych) oraz doświadczenia (zaświadczenia lub/i rekomendacje doświadczenia wskazanego w kryteriach rekrutacyjnych). W tytule wiadomości prosimy umieszczenie informacji dotyczącej nazwy stanowiska, na które wysyłane są dokumenty: odpowiednio animator/ mentor/ animator i mentor.

UWAGA: brak wyżej wskazanych dokumentów uniemożliwi weryfikację spełniania kryteriów rekrutacyjnych i będzie skutkował odrzuceniem danej kandydatury.


Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przesłanych na adres: domkultury@cal.org.pl. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco.
 • II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają  danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora lub/i mentora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów/ mentorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się online na platformie do wideokonferencji w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni mailowo bądź telefonicznie przez Koordynatora.

Bliższe informacje nt. programu Dom Kultury+ Edycja 2024 znajdują się na stronie w zakładce Dom Kultury+.

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Edycja 2024, Zadanie I - Inicjatywy lokalne oraz Zadanie II - Partnerstwo lokalne w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, https://www.cal.org.pl/

Informacji na temat rekrutacji udziela Julia Bank, e-mail: domkultury@cal.org.pl tel. 883 231 099.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszty obsługi sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.