NPRCz 2.0: ogłoszenie naboru do BLISKO

Data publikacji: 19.01.2024
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłasza czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. Wnioski przyjmujemy do 9 lutego drogą elektroniczną (system SOP). Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim, w okresie od 29.03.2024 do 15.11.2025 r.  Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem zapraszamy na spotkanie online we wtorek, 30 stycznia, o godz. 12.00. Szczegóły wkrótce. 

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.

Nazwa konkursu łączy hasła, które najlepiej opisują jego idee: 

Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja i Oddolność 

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.  

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: 

  1. biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury, 
  2. biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,  

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:  

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności; 
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców; 
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstwna rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju; 
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne; 
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”; 
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznietworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania. 

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 marca 2024 roku do 15 listopada 2025 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone w ramach przyznanego przez NCK dofinansowania (z budżetu Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1.) są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru. 

Wnioski można składać w dniach 19 stycznia – 9 lutego br. drogą elektroniczną. 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. 

Złóż wniosek

Szczegóły na stronie www.nck.pl oraz www.nprcz.pl