Zakończyliśmy kompleksowy program szkoleniowy!

Data publikacji: 30.06.2022
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Zakończyliśmy kompleksowy program szkoleniowy w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury w I konkursie grantowym!

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, obejmujące szkolenia stacjonarne, szkolenia online oraz tutoring to największe pod względem budżetu i skali organizacyjnej przedsięwzięcie w obszarze profesjonalizacji kadr kultury w historii NCK. 

Celem programu szkoleniowego było wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturalnej online. 

Efektem działań programu szkoleniowego było budowanie sieci nowocześnie działających domów kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.  

pierwszym etapie programu szkoleniowego, realizowanym od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło 200 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w siedzibach grantobiorców. To ok 3200 godzin szkoleniowych! Uczestnikami szkolenia byli pracownicy i pracowniczki instytucji kultury, które brały udział w projekcie. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 2 tys. osób:  dyrektorzy, pracownicy zajmujący się edukacją kulturalną i animacją kultury, koordynatorzy ds. dostępności, animatorzy itp. Szkolenia stacjonarne i tutoring cyfrowy prowadził kilkudziesięcioosobowy zespół trenerski.

Każda instytucja przed rozpoczęciem działań szkoleniowych wypełniała narzędzie do autodiagnozy. Analiza dotyczyła zarówno zasobów sprzętowych instytucji a także lokalowych i kadrowych. Dzięki temu przyjęty program szkoleniowy został dopasowany do potrzeb uczestników. W czasie dwudniowego szkolenia stacjonarnego zespół domu kultury tworzył mapy własnych zasobów, a także poszerzał wiedzę dotyczącą narzędzi cyfrowych, które mogą wspierać działania danej instytucji. Był to czas przygotowywania koncepcji oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych.

W okresie od marca 2022 do czerwca 2022 realizowany był drugi etap programu szkoleniowego w projekcie. Grantobiorcy, adekwatnie do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych, brali udział w wybranych przez siebie szkoleniach specjalistycznych online, które rozwijają konkretne kompetencje w trzech obszarach tematycznych:

 1. projektowanie oferty programowej online - szkolenia wspierające osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację oferty programowej instytucji. Uczestnicy szkoleń poznają dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań animacyjnych i edukacyjnych online, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenia służyły będą również omówieniu wybranych narzędzi on-line do aktywizacji uczestników, ułatwiających pracę z grupą;
 2. narzędzia internetowe - szkolenia wspierające Grantobiorców w realizacji oferty programowej online - podcasty, webinaria, relacje na żywo oraz narzędzia, które mogą wspierać ich realizację. Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach będą dotyczyły strefy merytorycznej i technicznej;
 3. zarządzanie - szkolenia wspierające osoby zarządzające (dyrektorów, kierowników zespołów projektowych, liderów) poświęcone komunikacji wewnętrznej, pracy z zespołem rozproszonym, motywowaniu pracowników, scalaniu grupy w zespół oraz korzystaniu
  z potencjału pracowników przy uwzględnieniu różnic osobowości oraz multimedialnym narzędziom do zarządzania zespołem.

W ramach tego etapu przeprowadziliśmy 22 szkolenia online, w których łącznie uczestniczyło ponad 400 osób:

 1. Budowanie publiczności (online, offline).
 2. Preprodukacja i postprodukcja materiału video.
 3. Formy komunikacji i publikacji internetowych.
 4. Jak przygotować live streaming i webinarium.
 5. Przestrzeganie zasad konkurencyjności.
 6. Komunikacja wewnętrzna.
 7. Budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
 8. Autoprezentacja – jak wyglądać profesjonalnie.
 9. Różnice osobowości w zespole, scalanie grupy w zespół.
 10. Multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem.
 11. Projektowanie działań międzypokoleniowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 12. Tworzenie wirtualnego spaceru w oparciu o lokalne dziedzictwo.
 13. Jak budować długofalową współpracę z osobami dorosłymi.
 14. Projektowanie działań online w oparciu o diagnozę lokalną.
 15. Wdrażanie innowacji technologicznej w instytucji.
 16. Budowanie marki instytucji kultury w social mediach (Facebook, Instagram).
 17. Tiktok jako narzędzie promocji działań instytucji.
 18. Jak pracować z młodzieżą z wykorzystaniem narzędzi online.
 19. Budowanie partnerstw.
 20. Podcast - od czego zacząć?
 21. Podstawy projektowania graficznego.
 22. Dostępność oferty kulturowej online.

Wiedza i narzędzia zdobyte dzięki szkoleniom pomogły Grantobiorcom dostosować działania animacyjne do różnych grup wiekowych oraz projektować działania kulturowe dostępne dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, z podkreśleniem ich włączającego charakteru.  

Poza szkoleniami specjalistycznymi grantobiorcy raz w miesiącu mogli uczestniczyć w webinariach tematycznych. W czasie trwania całego projektu odbyło się 10 webinariów:

 1. Kontinuum sztucznej rzeczywistości.
 2. Turboprzyśpieszenie. Jak AI zmieni nasz świat?
 3. Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury.
 4. Udzielanie zamówień publicznych w projekcie cz. 1.
 5. Udzielanie zamówień publicznych w projekcie cz. 2.
 6. Projektowanie oferty dla dorosłych online i offline.
 7. Jak być częścią zespołu w okresie zmiany technologicznej?
 8. Budowanie marki instytucji.
 9. Archiwum cyfrowe społeczności lokalnej.
 10. Dostępność cyfrowa instytucji kultury.

Wszystkie webinaria dostępne są na naszym kanale YouTube.

----------

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.