ZNACZENIE GOSPODARCZE SEKTORA KULTURY W POLSCE W LATACH 2008-2015

Data publikacji: 30.11.2017
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Tytuł: Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015

Autor: Instytut Badań Strukturalnych

Rok: 2017

ZNACZENIE GOSPODARCZE SEKTORA KULTURY W POLSCE W LATACH 2008-2015
Sektory Kreatywne

300 tysięcy osób (1,9% wszystkich pracujących) – tyle wynosiło zatrudnienie w sektorze kultury w roku 2015; w 2008 – 259 tysięcy. Wartość dodana (wartość dóbr i usług wytworzonych przez sektor pomniejszona o wartość dóbr i usług pośrednich wykorzystanych w procesie wytwórczym) wytwarzana przez sektor kultury wyniosła zaś 30 mld zł; w 2008 – 27 mld zł. Ekspansja zatrudnienia w tym sektorze była szybsza niż tempo wzrostu zatrudnienia w całej gospodarce – pod tym względem sektor kultury zyskuje na znaczeniu. 

Zgodnie z definicją opracowaną przez grupę roboczą Sieci ds. Kultury Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSnet-Culture) sektor kultury obejmuje: „działalność artystyczną, funkcjonowanie instytucji kultury, wydawanie książek i gazet, tworzenie filmów i programów TV, wydawanie gier komputerowych, nagrywanie muzyki, nadawanie programów (telewizja i radio), projektowanie architektoniczne, reklamę, działalność agencji informacyjnych, fotografię, sprzedaż książek i czasopism, tłumaczenia, projektowanie specjalistyczne oraz edukację artystyczną”. Choć niezwykle zróżnicowany sektor ten jest jednym z mniejszych. Dla porównania, przetwórstwo przemysłowe, czyli największy sektor, skupia około 10 razy więcej osób pracujących i wartości dodanej.

29% osób zatrudnionych w kulturze pracuje w województwie mazowieckim, w którym silnie skupia się działalność kulturalna. Odsetek ten jest wyższy niż wynikałoby to z udziału ludności tego województwa w ogóle populacji. Najwięcej osób pracuje w branży: przedstawienia artystyczne, twórczość literacka oraz działalność obiektów kulturalnych (75 tys. osób – ¼ całego zatrudnienia w sektorze). Na drugim miejscu znajduje się działalność architektoniczna a na trzecim – agencje reklamowe, w których pracuje co 10 zatrudniona w kulturze osoba.

Pod względem generowanej wartości dodanej – największe znaczenie ma telewizja (5,6 mld zł w 2015 roku).

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: sektory kreatywne, sektor kultury, zatrudnienie, ekonomia kultury, instytucje kultury