Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury

Data publikacji: 19.10.2023
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Narodowe Centrum Kultury po raz kolejny pozyskało środki europejskie, by wspierać instytucje i odbiorców kultury ze szczególnymi potrzebami  – tym razem z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W ramach programu NCK zrealizuje  wieloletni systemowy projekt pn. Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury o budżecie ok. 30 mln zł. Jego celem jest wsparcie instytucji kultury w budowaniu dostępnej oferty kulturalnej, otwarcie instytucji na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i seniorami oraz aktywne włączanie ich w działania instytucji. Umowę o dofinansowanie NCK podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - instytucją zarządzającą programem. Realizacja projektu potwierdza rolę NCK jako centrum referencyjnego oraz najważniejszej instytucji grantodawczej i szkoleniowej w sektorze kultury.

Szczegółowe informacje o projekcie

Projektowanie uniwersalne kultury będzie przede wszystkim bardzo szeroko zakrojonym działaniem profesjonalizacyjnym, adresowanym do instytucji kultury. Projekt, który potrwa 3,5 roku, do 31 marca 2027 r., jest naszym kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu poprawę dostępności instytucji kultury –zarówno projektowania, jak i realizacji oferty kulturalnej - oraz otwarcie instytucji na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i seniorami. Zakładamy wyjście poza dostępność rozumianą jako realizacja wymogów prawnych. Będziemy promować traktowanie osób z niepełnosprawnością jako aktywnych uczestników i współtwórców wydarzeń kulturalnych jak również jako potencjalnych pracowników i współpracowników instytucji kultury. W ramach projektu m.in. udzielimy grantowego wsparcia dla 80 instytucji kultury i przeprowadzimy największy w historii NCK program szkoleniowy dla zespołów instytucji kultury i koordynatorów dostępności.

Pośrednio, grupą beneficjentów projektu będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, które staną się odbiorcami rezultatów projektu – przede wszystkim aktywnymi uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w sposób partycypacyjny.

W ramach projektu m.in.:

  • przygotujemy program szkoleniowo - grantowy dla ok. 80 instytucji kultury – każdą z nich zaprosimy do rozbudowanego procesu szkoleń i tutoringu, dzięki którym wypracują własną formułę dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnością; drugim etapem będzie realizacja – w formie grantowej - najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych przez najlepiej działające instytucje; na granty dla 60 instytucji przeznaczymy od 150 tys. do nawet 0.5 mln zł, przy czym do 45% środków każdorazowo przeznaczymy na niezbędne doposażenie Grantobiorców,
  • uruchomimy program przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami dla ok. 45 instytucji kultury,
  • przeprowadzimy największy w historii NCK program szkoleniowy dla zespołów instytucji kultury i koordynatorów dostępności,
  • uruchomimy pilotażowe Centrum Kompetencji – które świadczyć będzie wsparcie dostępnościowe dla instytucji kultury – przede wszystkim pomagać w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Projektowanie uniwersalne kultury Narodowe Centrum Kultury wdraża w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – instytucją odpowiedzialną za aktywizację osób z niepełnosprawnościami, która w ostatnich latach współpracowała z MKiDN m.in. przy Kulturze bez barier. PFRON będzie dla nas przede wszystkim wsparciem eksperckim.

Projekt Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.