″Burza″ Macieja Parowskiego - ebook

Data publikacji: 16.01.2013
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Publikacje NCK już są dostępne oprócz tradycyjnej wersji książkowej także w formie e-booka!

więcej tu:
https://itunes.apple.com/pl/book/burza.-ucieczka-z-warszawy-40/id588197331?mt=11

Po­wieść Ma­cie­ja Pa­row­skie­go, zna­ne­go pol­skie­go pi­sa­rza Scien­ce Fic­tion i pu­bli­cy­sty w in­try­gu­ją­cy spo­sób wpro­wa­dza czy­tel­ni­ków w al­ter­na­tyw­ną rze­czy­wi­stość Pol­ski z okre­su bez­po­śred­nio po­prze­dza­ją­ce­go wy­buch II wojny świa­to­wej. Autor sta­wia śmia­łą hi­po­te­zę, że losy Pol­ski i II wojny świa­to­wej po­to­czy­ły­by się zu­peł­nie ina­czej, gdyby we wrze­śniu 1939 roku ty­tu­ło­wa burza spa­ra­li­żo­wa­ła dzia­ła­nia ofen­syw­ne wojsk nie­miec­kich wkra­cza­ją­cych na te­ry­to­rium II Rze­czy­po­spo­li­tej. „Burza” z pew­no­ścią za­do­wo­li nie tylko mi­ło­śni­ków fan­ta­sty­ki i wiel­bi­cie­li prozy sen­sa­cyj­nej, ale także wszyst­kich za­fa­scy­no­wa­nych XX-wiecz­ną hi­sto­rią.

Ilu­stra­cje do książ­ki wy­ko­nał zna­ko­mi­ty ry­sow­nik, twór­ca „Mi­kro­po­lis”, Krzysz­tof Gaw­ron­kie­wicz.