„Tak długo go prosiliśmy, aż go zaprosiliśmy!” – czasownik dokonany ZAPROSIĆ pochodzi bezpośrednio od czasownika PROSIĆ, a niedokonany ZAPRASZAĆ – od nieistniejącego już dziś wielokrotnego PRASZAĆ, który zachował się tylko w wyrazach pochodnych, takich właśnie jak ZAPRASZAĆ, a także upraszać, wypraszać, przepraszać. ZAPROSIĆ i ZAPRASZAĆ pierwotnie oznaczały zakończoną pomyślnie czynność proszenia – proszenia kogoś o to, by przyszedł w odwiedziny lub wziął w czymś udział, np. w jakiejś uroczystości, zabawie, polowaniu. ZAPRASZAĆ lub ZAPROSIĆ ma również znaczenie ‘zachęcać / zachęcić kogoś do zrobienia czegoś lub skorzystania z czegoś’, np. zapraszać kogoś do jedzenia, zapraszać dzieci do mycia rąk przed obiadem – jest to poprawne użycie tego słowa.
Źródło: [SJP PWN; NSPP; WSPP; SJP Dor]