Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(21)/1999
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Nowe media w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej

Wykorzystując ontologiczną refleksję Marina Heideggera z Bycia i czasu, autor przedstawia ontologię rzeczywistości wirtualnej (VR). Sprzeciwia się tezie Baudillarda o zanikaniu realności w wyniku oddziaływania VR. Zdaniem Jose’a de Mul jest to raczej ujawnianie się realności innego typu. W ramach tej realności nowego rodzaju rozdzielone od czasów kultury greckiej sztuka i technologia mają szanse zjednoczyć się ponownie.

René Berger porównuje telewizję do kultu Bogiń Matek w społeczeństwach prehistorycznych. Struktura mitów znajduje jego zdaniem swój odpowiednik w strukturze telewizyjnej, która przejawia się w zrytualizowanych formach (np. reportaże, filmy, dzienniki, seriale) będących emanacjami Mocy medialno-mitologicznej. Autor zgadza się z hipotezą, że narodziła się „techniczna wyobraźnia”, która tworzy własne „techno-mity”.

Pasaże transdyscyplinarne - Barbara Kita
Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje - Agnieszka Gromkowska

Z problemów sztuk plastycznych i architektury

Dosięgnąć "niemożliwego" - Alicja Kępińska
Tradycje duchowości we współczesnej sztuce białoruskiej - Olga Kowalenko
László Moholy-Nagy - artysta nowoczesny i jego przestrzeń - Ernest Ženko

Piotr Winskowski opisuje projekty muzealne z II poł. XX w., m. in. Info-Box znajdujące się w Berlinie, zaprojektowane przez Tilla Schneidera i Michaela Schumachera i  Deutches Postmuseum znajdujące się we Frankfurcie nad Menem. Poprzez nowoczesne muzea zaciera się zdaniem autora artykułu granica pomiędzy sztuką, a rzeczywistością.

Nowoczesne i ponowoczesne konteksty działania

Człowiek, kultura i polityka w warunkach nowoczesności (część 2) - Jan P. Hudzik
Aktualność Schopenhauera. O słabej podstawie moralności - Anna Leśniewska
Od pasaży do parków rozrywki. Szkic o przeobrażeniach flâneuryzmu - Robert Zielnicki

Recenzje i omówienia

"Jakiegoż to adwersarza, jakiegoż wroga należy pokonać?" - Marek Kwiek
Hegel i Ewa a filozoficzny jakobinizm Kojéve’a. - Anna Jamroziakowa
Estetyka moralnej codzienności. - Justyna Ryczek
Czuję się nie swój! (Od-głos Dylematów tożsamości Marka Kwieka) - Karol Zamojski
Uporczywość pamięci, czyli dziedzictwo nadrealności. - Jacek Zydorowicz
Rewizja represji - Jacek Zydorowicz
Jak oswoić nowe media? - Anna Zeidler-Janiszewska
Materiały z XIV Kongresu Estetycznego (Lubljana 1998) - Grzegorz Dziamski