Ponad 31 mln zł na Konwersję cyfrową domów kultury! Uruchomienie naboru do konkursu grantowego NCK

Date of publication: 19.04.2021
Średni czas czytania 7 minutes
print

16 kwietnia Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem największego tegorocznego przedsięwzięcia Centrum, wspierającego lokalne instytucje kultury, którego budżet przekracza 31 mln zł, jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

1/ kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK,

2/ indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji, przeznaczonych na:

● zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);

● zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych / sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;

●  zakup oprogramowania i licencji;

●pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www / aplikacji.

●dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury (pkt. 1).

- Wsparcie cyfryzacji samorządowych instytucji kultury , realizujących działania kulturalne na rzecz lokalnych  społeczności, to niezwykle potrzebna pomoc w tym trudnym czasie pandemii. Od lat blisko współpracujemy z domami kultury, znamy realia ich funkcjonowania i oczekiwania. Przeprowadzone w ostatnich latach badania, potwierdzają ogromne potrzeby w obszarze cyfryzacji. Nasze ubiegłoroczne, „pandemiczne” analizy wskazują również, że wiele placówek ocenia swoje przygotowanie organizacyjnie, kompetencyjnie i technicznie do prowadzenia działalności online jako niewystarczające. Dlatego – wspierani na co dzień przez Pana Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz Pana Ministra Waldemara Budę - włożyliśmy tak wiele wysiłku, by pozyskać dla samorządowych instytucji kultury  dodatkowe środki na uruchomienie nowych form i narzędzi oraz dostarczyć wiedzę niezbędną do sprawnego wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennych działaniach. Ten program ma również trudne do przecenienia znaczenie dla wzmacniania więzi społecznych w naszych małych ojczyznach oraz budowania lokalnej tożsamości, zwłaszcza w obecnych czasach izolacji. – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

Wicedyrektor NCK ds. profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury, Michał Rydzewski, który koordynuje programy dotacyjne i grantowe Centrum, dodaje, że ogromnym atutem tego konkursu grantowego i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania: - Zgłaszane projekty mogą być finansowane w 100% ze środków grantowych. – podkreśla.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Uwaga! Ze względu na przedłużenie naboru o dwa tygodnie oraz dużą liczbę wniosków nabór zostanie rozstrzygnięty w pierwszej połowie lipca.


Narodowe Centrum Kultury od lat wspiera działalność samorządowych instytucji kultury i dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie współpracy z tymi placówkami oraz wiedzą popartą ogólnopolskimi badaniami. Wśród różnych form wsparcia domów, centrów i ośrodków kultury znajdują się z jednej strony szkolenia i webinaria oraz długofalowe, systemowe projekty, których celem jest podnoszenie kompetencji pracowników oraz animatorów (np. Zaproś nas do siebie, czy Ogólnopolska Giełda Projektów), z drugiej strony - dotacje. W ramach programów ministerialnych zarządzanych przez NCK oraz programów własnych Centrum w ostatnich trzech latach do ok. 2150 tysięcy samorządowych instytucji kultury trafiło 115 mln zł.  

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.