Konwersja cyfrowa domów kultury - raporty ewaluacyjne i case studies

Date of publication: 16.02.2024
Średni czas czytania 1 minute
print

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W dwóch konkursach grantowych udział wzięło łącznie 259 samorządowych instytucji kultury (199 instytucji w I konkursie grantowym oraz 60 instytucji w II konkursie grantowym).

Każdy z konkursów poddano badaniu ewaluacyjnemu. W pomiarach skupiono się na analizie wartości osiągniętych wskaźników, wskazaniu efektów niezamierzonych czy określeniu czynników mających wpływ na skuteczność osiągania założonych celów. Co więcej, w obydwu ewaluacjach przyjrzano się stopniu spełnienia oczekiwań grantobiorców. Na podstawie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wypracowano raporty końcowe oraz studia przypadku obrazujące zmiany jakie zaszły w instytucjach dzięki uczestnictwie w projekcie.