Podsumowanie szkoleń stacjonarnych – wyniki ankiety ewaluacyjnej

Date of publication: 14.03.2023
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury w okresie 15 października 2022 r. – 12 stycznia 2023 r. przeprowadziło badanie ewaluacyjne szkoleń stacjonarnych z projektowania oferty kulturowej on-line zorganizowanych w ramach II konkursu grantowego projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem ewaluacji było poznanie opinii uczestników na temat szkoleń. Ankietę internetową wypełniło 333 badanych spośród wszystkich 511 uczestników szkoleń.

Termin badania: 15.10.2022 – 12.01.2023

Technika: CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Response rate (wskaźnik wypełnionych ankiet): 65,2%


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.