Wystawa Maryny Naumczuk pt. „Gdzie jest kobieta”

Galeria Nurt - Toruń, ul. Ducha Św. 8
Pt. 20 — Pon. 30 września 2019 r.

Zapraszamy na wystawę Maryny Naumczuk w toruńskiej Galerii Nurt.

Pochodząca z Winnicy artystka specjalizuje się w tkaninie artystycznej. Prezentowane prace powstały podczas pobytu stypendialnego Maryny Naumczuk w Polsce w 2019 roku w ramach XVIII edycji programu Gaude Polonia.

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.