Więcej kultury - więcej tlenu

Data publikacji: 17.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Dąbrowski Dom Kultury także postanowił podjąć działania na rzecz propagowania kultury! Udział w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" umożliwił im lepsze zrozumienie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.

Więcej kultury - więcej tlenu
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy biorący udział w spotkaniu

Projekt „Więcej kultury - więcej tlenu" służył przede wszystkim aktywizacji kulturowej mieszkańców i mieszkanek Dąbrowy Tarnowskiej w trudnych realiach postcovidowych. Dzięki jego realizacji możliwa stała się diagnoza lokalnej społeczności i wybór pomysłów służących rozwojowi talentów osób i grup o potrzebach artykułowanych tj. seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci i młodzież z koła teatralnego i tanecznego, ale także nowych - dotąd nieobecnych w kulturze - odbiorców.

W pracy nad diagnozą uwzględnione zostały artykułowane wcześniej postulaty, a także dobre praktyki. Do jej opracowania posłużyły ankiety przeprowadzone internetowo, jak i stacjonarnie, w terenie. Ważnym ogniwem do powstania formuły ankiet i innych form diagnozy, była 'burza mózgów' grupy kreatywnej. Dzięki zaproponowanym przez nią rozwiązaniom, udało się stworzyć również regulamin konkursu oddolnych inicjatyw lokalnych, realizowanych w dalszej części projektu.

Więcej o projekcie można przeczytać w poniższej diagnozie.