Szukamy animatorów do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022

Data publikacji: 25.01.2022
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Do obowiązków animatorów w programie należy:
 • udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
 • współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru,
 • pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
 • konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie z pośrednictwem platform elektronicznych,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
 • udział w spotkaniach roboczych online animatorów, w tym w spotkaniach z przedstawicielami NCK przed sporządzeniem przez beneficjentów raportów z każdej części zadania,
 • opracowanie krótkich informacji i raportów z realizacji wsparcia,
 • aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań networkingowych beneficjentów i animatorów.

Animatorzy zobowiązani są do udziału w dwóch spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się w dniach 18.02.2022 r. oraz 04.03.2022 r. w godz. 10:00-14:00 na platformie do wideokonferencji.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:
 1. I część zadania: 14.02.2022 r. – 30.06.2022 r.
 2. II część zadania: 30.07.2022 r. – 14.11.2022 r.
Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia),
 2. doświadczenie w zakresie:
  1. atworzenia diagnozy społecznej,
  2. ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,
  3. koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 406),
 4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,
 5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
 6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.
Warunki pracy:
 • umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego:

Rekrutacja

do dnia 01.02.2022 r. roku do godziny 14.00.

W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie w/w kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora.


Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco, a kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają mailem prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów podanych w ogłoszeniu. Na przesłanie dokumentów kandydaci będą mieli 2 dni robocze. Jeśli w tym czasie kandydaci nie prześlą na wskazany adres mailowy dokumentów, odpadają z dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.
 • II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się online na platformie do wideokonferencji w przeciągu 2-3 dni roboczych od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni mailowo bądź telefonicznie przez Koordynatora.

Bliższe informacje nt. programu znajdują się w zakładce Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury  jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, www.cal.org.pl

Informacji na temat rekrutacji udziela Sylwia Wnorowska, tel. 603 624 424, e-mail: domkultury@cal.org.pl