Katastrofa w Smoleńsku

Data publikacji: 12.04.2010
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj
412 Katastrofa w Smoleńsku 201011:00Warszawa Rzą­do­wy sa­mo­lot z Pre­zy­den­tem Le­chem Ka­czyń­skim, Marią Ka­czyń­ską oraz pol­ską de­le­ga­cją uda­ją­cą się na uro­czy­sto­ści 70. rocz­ni...

Rzą­do­wy sa­mo­lot z Pre­zy­den­tem Le­chem Ka­czyń­skim, Marią Ka­czyń­ską oraz pol­ską de­le­ga­cją uda­ją­cą się na uro­czy­sto­ści 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Ka­tyń­skiej, roz­bił się pod­czas lą­do­wa­nia na lot­ni­sku w Smo­leń­sku.

Wśród ofiar tej nie­wy­obra­żal­nej tra­ge­dii obok przed­sta­wi­cie­li naj­wyż­szych władz Pol­ski są wy­bit­ne oso­bo­wo­ści świa­ta po­li­ty­ki, kul­tu­ry, du­cho­wień­stwa, woj­ska, pa­trio­tycz­nych śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich.

Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go Bog­dan Zdro­jew­ski w związ­ku z ogło­szo­ną ża­ło­bą na­ro­do­wą zwra­ca się z ape­lem do wszyst­kich pol­skich in­sty­tu­cji kul­tu­ry o od­wo­ła­nie wszel­kich im­prez kul­tu­ral­nych za­pla­no­wa­nych na naj­bliż­szy czas.

Le­cie­li, by speł­nić pa­trio­tycz­ny obo­wią­zek i oddać hołd ofia­rom zbrod­ni w Ka­ty­niu - Cześć Ich pa­mię­ci!