Słowo WCZORAJ – mające dawniej postać WCZORA – jest blisko, a nawet bardzo blisko spokrewnione ze słowem WIECZÓR. Prasłowiańska forma *vъčera to zredukowana postać dopełniacza również prasłowiańskiego rzeczownika *večerъ ‘wieczór’: vъčera < večera < večerъ. Pierwotnie WCZORAJ oznaczało ‘poprzedniego wieczora’, dopiero z czasem znaczenie rozszerzyło się do ‘poprzedniego dnia’. Przypominamy, że w starannej polszczyźnie mamy tylko jedną poprawną postać fonetyczną słowa WCZORAJ: mówimy WCZORAJ i DZISIAJ (a nie: „wczoraj” czy „dzisiej”). Możemy sobie natomiast wybrać formę dopełniacza rzeczownika WIECZÓR (jeśli występuje ona poza związkiem frazeologicznym), a więc możemy powiedzieć i napisać zarówno TEGO WIECZORA, jak i TEGO WIECZORU.
Źródło: [SEJP Bor, 683-684; SJP PWN; NSPP]