Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora

Date of publication: 22.12.2011
Średni czas czytania 9 minutes
print

 Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa przede wszystkim na organizatorze, jednak także między innymi na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta (w zależności od miejsca organizacji imprezy), jak również na wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, służbie zdrowia.

 

Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo administracyjne

 

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).

 

Opis

Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania [ obowiązki organizatora imprezy masowej] przede wszystkim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom w niej uczestniczącym oraz w zakresie ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia imprezy pod względem medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń technicznych (w szczególności przeciwpożarowych i sanitarnych). Istotne jest tu pojęcie czasu trwania imprezy – a więc okresu od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu.

Służby organizatora odpowiedzialne za bezpieczeństwo to służby porządkowe i służby informacyjne, które podlegają kierownikowi do spraw bezpieczeństwa. To osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, posiadająca, w zależności od charakteru imprezy, odpowiednie legitymacje i przebyte szkolenia. Zarówno kierownik do spraw bezpieczeństwa, jak i wszyscy członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora. Identyfikator ten powinien zawierać między innymi nazwę, pieczęć i podpis wystawcy, numer identyfikacyjny i zdjęcie osoby legitymującej się tym identyfikatorem, a także termin ważności. Wszystkie osoby pełniące funkcję służb porządkowych zobowiązane są do posiadania ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej.

Organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby członków służb informacyjnych i porządkowych w stosunku do liczby uczestników i miejsca organizacji imprezy oraz adekwatnie do mogących wystąpić zagrożeń porządku publicznego. Określając liczebność pracowników tych służb w trakcie imprezy masowej stosuje się następujący przelicznik: co najmniej 10 pracowników tych służb na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 kolejna na każde następne 100 uczestników, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb (porządkowej i informacyjnej) na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 2 kolejnych na każde następne 100 uczestników, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią pracownicy służby porządkowej.

Zadaniem osób pełniących funkcję służb informacyjnych jest przede wszystkim informowanie uczestników wydarzenia o rozwiązaniach organizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do obowiązującego regulaminu imprezy masowej. Informują oni osoby biorące udział w imprezie o udogodnieniach oraz o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze, o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych. Nadzorują bezpieczne wejście i wyjście uczestników, nie dopuszczają ich do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności, przeciwdziałają nadmiernemu „zagęszczeniu” się osób, reagują na wszelkie incydenty i zagrożenia. Ciekawostką jest, że np. spiker zawodów sportowych to także podlegający kierownikowi, pracownik służ informacyjnych.

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione między innymi do sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej (np. sprawdzania biletów), legitymowania uczestników, przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży, mogą także usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy lub zatrzymać i przekazać policji osoby zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy czy zakłócające porządek publiczny.

Służby porządkowe mają obowiązek odmówić wstępu na imprezę masową między innymi osobom objętych zakazem wstępu na tego typu wydarzenia, objęte zakazem stadionowym (także zagranicznym) czy klubowym, osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, ale także osobom odmawiającym np. wylegitymowania się czy przeglądnięcia ich bagażu, posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Wymogi, jakie powinny spełniać służby porządkowe w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowe warunki i sposoby działania tych służb w zakresie ich uprawnień i obowiązków określa rozporządzenie Rady Ministrów.

 

BIBLIOGRAFIA

1. Dz.U.2009.62.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
2. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Dz.U.2010.54.329 Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
4. Dz.U.2009.125.1039 Sposób wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej.
5. Dz.U.2009.135.1113 Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
6. Dz.U.2005.145.1221 Ochrona osób i mienia.
7. Dz.U.2007.70.473 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
8. Dz.U.1983.25.105 Zasady i tryb postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
9. Dz. U. 2011.183.1087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

 

Autorka: Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym.  Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

 Wróć do wszystkich artykułów