POPRAWNIE, a nie PRAWIDŁOWO

O formach wyrazowych, połączeniach leksykalnych i konstrukcjach składniowych zgodnych z normą językową mówimy, że są POPRAWNE. Określanie ich mianem „prawidłowych” jest niepoprawne. PRAWIDŁOWY to ‘zgodny z daną normą techniczną’ (np. prawidłowe ustawienie świateł w samochodzie), ‘zgodny ze wzorcem anatomicznym’ (np. prawidłowy zgryz, prawidłowa krzywizna kręgosłupa) lub ‘zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi’ (np. prawidłowe postępowanie w danej sytuacji). Używanie przymiotnika PRAWIDŁOWY w znaczeniu i kontekście przysługującym przymiotnikowi POPRAWNY traktuje się jako niepotrzebny rusycyzm (od niegdyś częstego rosyjskiego правильно ‘właściwie; dobrze; tak jest’). Pamiętajmy zatem, że właściwa, odpowiednia forma językowa to POPRAWNA FORMA JĘZYKOWA, a właściwa decyzja to POPRAWNA DECYZJA.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; PJ PWN]