PIASTOWAĆ, SPRAWOWAĆ, PEŁNIĆ

Trzy czasowniki używane w podobnych okolicznościach, w podobnych tekstach, w podobnym kontekście. Z jakimi rzeczownikami je łączyć? PIASTUJEMY jakiś urząd, jakąś godność, np. Od siedmiu lat piastuje urząd marszałka województwa małopolskiego..., W tamtym czasie piastował już godność arcybiskupa. SPRAWUJEMY obowiązki, opiekę, funkcję oraz urząd – ale już nie godność, np. Sprawował wówczas obowiązki sekretarza tej organizacji..., Dziewczęta sprawowały opiekę nad symbolicznym grobem dzieci zamordowanych w warszawskim getcie..., Sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej..., Kto za dwa lata będzie sprawować urząd premiera? PEŁNIMY obowiązki i funkcje - podobnie jak jej sprawujemy, pełnimy też powinności i służbę, np. Pełniła obowiązki pierwszego oficera na niewielkim szkunerze; Pełnił funkcję zastępcy drużynowego; W sobotę wy pełnicie służbę; Kacie, pełń swą powinność! Pełnić można również (jakąś) rolę w zn. ‘mieć (jakieś) znaczenie’ – choć takie połączenie jest raczej potoczne, starannie powiemy, że coś odgrywa jakąś rolę.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]