Rusza II nabór do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”!

Date of publication: 22.06.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2015. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

Rusza II nabór do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”!
PUWM

O programie:

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-organizacje pozarządowe,

-samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 22 lipca 2015 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Zadania można realizować w terminie od 21 sierpnia 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Polsko-Ukraińska Wymiana MłodzieżyDokumenty.