Program EtnoPolska. Edycja 2024. WYNIKI NABORU

Date of publication: 05.04.2024
Średni czas czytania 4 minutes
print

Do 257 beneficjentów z całej Polski trafi 12 milionów złotych na realizację zadań w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2024, który wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i regionalnych pielęgnujących dziedzictwo kulturowe.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

EtnoPolska obejmuje bardzo szeroki zakres zadań, m. in.:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym lub nawiązujących do niego, takich jak warsztaty, kursy;
  • organizacja szkoleń, konferencji poświęconych unikalnym zjawiskom kultury ludowej, a także współczesnym zjawiskom zachodzącym w kulturze wsi/folklorze miejskim oraz dokumentacja, tworzenie archiwów, folkloru;
  • zakup/wykonanie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;
  • zakup/wykonanie i renowacja regionalnych strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych,  kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i stanowi odpowiedź na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 1877 wniosków. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań. Zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 80,00 punktów.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.