Organizacja

Search form as part of: Organizacja

Organizacja

Results: 7

Przedmiotem działalności Centrum jest:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
 • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką.
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.
 • Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr.13, poz.123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz.1091 i Nr 123, poz.1111).

Narodowe Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006.

Robert Piaskowski
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji, Administracji i Badań

Elżbieta Baron
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Kulturalno-Edukacyjnych

Michał Rydzewski
Za­stęp­ca Dyrektora ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury oraz Stypendiów

Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

 1. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
 2. Anna Ferens
 3. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
 4. Piotr Metz
 5. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

 1. prof. dr hab. Elżbieta Banecka
 2. Wojciech Boberski
 3. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.
 4. dr hab. Łukasz Gaweł, prof. ucz.
 5. dr hab. Józef Grabski
 6. dr hab. Michał Janocha, prof. ucz.
 7. dr Janusz Kapusta
 8. Jolanta Rycerska
 9. prof. dr hab. Joanna Sosnowska
 10. prof. dr hab. Andrzej Szczerski
 11. Elżbieta Wrotnowska-Gmyz
 12. Ewa Zbroja

Narodowe Centrum Kultury dysponuje prawem własności do zespołu majątkowego pod nazwą „Ośrodek Doskonalenia Animatorów Kultury w Łucznicy”, zlokalizowanego w Łucznicy, Łucznica 10, gm. Pilawa, pow. Garwoliński, woj. mazowieckie. Ww. Ośrodek pozostał nabyty przez poprzednika prawnego Narodowego Centrum Kultury (Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie), w dniu 8 lipca 1992 roku; Ośrodek składa się z:

 1. prawa użytkowania wieczystego oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Łucznica, gm. Pilawa, działek nr 39, 125, 131, 138 o pow. 6. 72 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na ww. działkach, tj.: 
 •  budynku dworu; 
 •  budynek pracowni ceramicznej i kotłowni;
 •  budynek pracowni plastycznych;
 •  budynek hotelowy.

Aktualnie Ośrodek na mocy umowy dzierżawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku jest dzierżawiony przez Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”– umowa dzierżawy zawarta na okres trzydziestu lat.

Narodowe Centrum Kultury dysponuje również prawem własności do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie (01-231), o powierzchni 1280 m2. Budynek jest siedzibą Narodowego Centrum Kultury.