Galeria Raster - Wspólna 63, 00-687 Warszawa, Galeria Raster
Sob. 9 kwietnia — Sob. 7 maja 2016 r.   g. 18:00
Salon nowej fotografii 2016
Fot. http://rastergallery.com/ plakat

Zapraszamy na wystawę fotografii, w której weźmie udział m.in. stypendystka programu Gaude Polonia p. Julia Krywycz. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia, o godzinie 18:00 w Galerii Raster w Warszawie.

Pomysł wystawy poświęconej nowej fotografii wydaje się niemal banalny. W obrębie współczesnej sztuki trudno jednak o inne medium, które byłoby dziś równie demokratyczne, łatwo dostępne i szeroko eks­ploatowane, a przy tym używane masowo przede wszyst­kim poza obszarem sztuki. Pytanie brzmi zatem jaki jest możliwy współczesny, artystyczny użytek z fotografii i w jaki jesz­cze nieoczywisty sposób może ona wspomóc naszą zdolność obser­wacji i inter­pretacji rzeczywistości.

Proponujemy wystawę, która w nieco staromod­nej for­mule artystycz­nego salonu przy­wraca emocję skupienia na pojedyn­czych obrazach – fotografiach, na ich wyjątkowej sile odwzorowania, kon­struowania i czarowania rzeczywistości. Kilkudziesięciu działających współcześnie artystów i fotografów poprosiliśmy o wybranie i zaprezen­towanie jed­nego własnego zdjęcia, wykonanego w ciągu ostat­nich 2-3 lat. Powstała w ten sposób wystawowa kolek­cja jest nie tylko zbiorem tego, co szczególnie intrygujące w nowej pol­skiej fotografii, ale również zapisem naj­bar­dziej pociągających – wizual­nie i emocjonal­nie – indywidual­nych obsesji, które zmuszają dziś artystów do działań z obrazami fotograficznymi.

Więcej informacji: rastergallery.com