Forum Kraków

Dom Kultury+

Forum powstało z inicjatywy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, jako jeden z efektów Kongresu Kultury Polskiej. Jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury.
Udział w Forum ma charakter społeczny.

Celami działania Forum są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:

  • Spotkania, seminaria i konferencje;
  • Prowadzenie działalności informacyjnej;
  • Prowadzenie działalności wydawniczej;
  • Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;
  • Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury;
  • Opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;
  • Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum.

Członkiem Forum może być osoba reprezentująca organizację kultury (samorządową instytucję kultury albo organizację III sektora) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury. Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum, przedstawienie pisemnej rekomendacji 2 członków Forum i akceptacja Zarządu.

Siedzibą Forum jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
Adres: MIK, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków;
e-mail: forum@mik.krakow.pl;
więcej informacji

Kraków-Warszawa, styczeń 2011 r.