Dom Kultury+ Edukacja artystyczna (2012)

Dom Kultury+

Udział w programie zakładał współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych. Celem programu było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

W dniach 1 sierpnia-7 września 2012 roku domy, ośrodki i centra kultury mogły ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami w ramach nauczania przedmiotów: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, zajęcia artystyczne, przewidzianymi w programach kształcenia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.