Mszczonowski Ośrodek Kultury

KULTURA w Mszczonowskim Ośrodku Kultury z innej perspektywy

Dzięki projektowi grantowemu pracownicy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zwiększyli kompetencje zawodowe. Wiedza, jaką uzyskaliśmy w ramach szkoleń pozwala na skuteczniejszą niż do tej pory komunikację z naszymi odbiorcami, budowanie i zacieśnianie relacji z uczestnikami zajęć, docieranie do szerszej grupy odbiorów. Prowadzone przez nas aktywnie działania w obszarze zwiększenia dostępności między innymi cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, ułatwiają udział w kulturze osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Rozwój cyfrowy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dzięki możliwości realizacji projektu pn. „Kultura w Mszczonowskim Ośrodku Kultury z innej perspektywy” pozwala na realizację jeszcze ciekawszych zajęć, oraz daje szansę budowania dodatkowej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.


Działania Mszczonowskiego Ośrodka Kultury wynikają ze współpracy ze społecznością lokalną (biorąc pod uwagę jej zróżnicowanie) oraz organizacjami i instytucjami na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne i wielostronną edukację kulturalną Mszczonowski Ośrodek Kultury jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne. Miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego. Misją Mszczonowskiego Ośrodka Kultury jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności kulturalnej jak i edukacyjnej oraz społecznej.

Stan ten osiągamy poprzez:

 • promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne i lokalne
 • promowanie Mszczonowa, jego historii, zabytków oraz innych dóbr dziedzictwa narodowego
 • zapewnienie bezpłatnego dostępu do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki, w tym filmowej i teatralnej
 • tworzenia przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców sztuki i kultury
 • stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do świadczonych usług
 • dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej, przynależności do społeczności lokalnej oraz patriotyzmu lokalnego
 • podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu
 • promowanie zachowań proekologicznych
 • podnoszenie poziomu wiedzy na temat tradycji kultywowanych na terenie Miasta Mszczonowa
 • dbanie o rozwój pracowników MOK oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych warunków pracy dla nich

Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Mszczonowski Ośrodek Kultury