Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach

Kultura jako źródło rezyliencji społeczności lokalnej w Gminie Wojkowice

Przygotowując się do opracowania tego projektu, zadaliśmy sobie pytanie, jak rozumieć konwersję cyfrową naszego ośrodka kultury w kontekście miasta, w którym mieszkamy i problemów społecznych, które je dotykają. Istotą przedmiotowej konwersji w kontekście Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach jest stworzenie interaktywnej przestrzeni współpracy – będziemy tworzyć podcasty, wywiady z artystami, warsztaty online itp. Chcielibyśmy także stworzyć cykl podcastów dla NGO aby we współpracy z MOK stworzyć wspólną ofertę kulturalną, aby wzmocnić współpracę z lokalną społecznością i jej potrzebami społeczno-kulturalnymi. 


W oparciu o zadania statutowe, jakie wyznaczyliśmy na początku swej drogi i doświadczenia, o które jesteśmy bogatsi – zwerbalizowaliśmy misję Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.
Celem MOK jest ciągłe podnoszenie jakości oferty kulturalnej, jej form i zasięgu, aby docelowo zwiększyć udział społeczności lokalnej w życiu społeczno-kulturalnym miasta, a także osiągnąć optymalną jej integrację. Nasze priorytety: aktywizacja, społeczna partycypacja, integracja, dialog, patriotyzm oparty na ciągłości tradycji oraz rozwój. Nasze wartości to: otwartość, szacunek, tolerancja, wrażliwość i empatia. Formy realizacji naszej misji: propagowanie pożądanych społecznie zasad i wartości, pedagogiczny wymiar dyskursu, stymulacja aspiracji i ambicji, kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, wspieranie i rozwój zdolności twórczych, upowszechnianie wiedzy, kreowanie zainteresowań kulturą i sztuką.

MOK Wojkowice