Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

Kultura cyfrowa dostępna dla każdego

Szkolenia w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury pozwoliły:

 • animatorom kultury na jeszcze lepsze dotarcie do odbiorców poprzez dobór odpowiedniego tła do formy przekazu, odpowiedni dobór słów i gestów przed kamerą oraz sposobów dotarcia do lokalnej społeczności. Pozwoliły na zwiększenie pewności siebie, co przyczyni się do samodzielnego inicjowania działań oraz lepszego dotarcia do lokalnych społeczności przy wykorzystaniu technologii cyfrowych
 • osobom obsługującym sprzęt na zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, poprawę jakości materiałów multimedialnych i transmisji online, dobór ujęć w zależności od sytuacji, dobór światła, właściwe dopasowanie parametrów dźwięku

Aby ułatwić dostęp do dóbr kultury osobom z niepełnosprawnościami odwiedzającym GOK oraz uczestnikom wydarzeń i zajęć artystycznych zamówiono przenośny systemu pętli indukcyjnej gwarantujący wysoką jakość odsłuchu osobom niedosłyszącym. Dzięki zakupionemu sprzętowi udało się nakręcić klip promujący atrakcje turystyczne Gogoliny w wykonaniu grupy tanecznej hip-hop WTR. Sfilmowano Gminny Konkurs Gawędziarski Śląskiego Berania. Powstałe materiały zostały przekazane do etapu wojewódzkiego w Izbicku. W ramach projektu grantowego trwają pracę w przygotowaniu nowych odcinków cyklu edukacyjno-kulturalnego „Tradycjoteka”, przedstawiającego tradycje i zwyczaje kultywowane na Śląsku Opolskim. Niniejszy projekt pozwoli sprostać obecnym trendom i stale podwyższać jakość tworzonych materiałów multimedialnych. Umożliwi wykorzystanie zaawansowanych form przekazu jak np. możliwość wyświetlania prezentera na statycznym lub dynamicznym tle, wyświetlaniu grafik i tytułów oraz dowolnym łączeniu materiałów multimedialnych. Tak wykorzystany sprzęt pozwoli na tworzenie i publikacje materiałów kulturotwórczych, które pozwolą na dotarcie do grona nowych odbiorców. Planowana jest kontynuacja obecnych działań oraz nowe, nie podejmowane dotychczas inicjatywy, które jeszcze bardziej będą angażować lokalną społeczność m. in., „Spacerkiem po Gogolinie” – cykl przedstawiający atrakcje turystyczne Gogoliny, „Witajcie w naszej bajce” – transmisje na żywo cyklu przedstawień teatralnych w wykonaniu dzieci i młodzieży, „Złote wykłady” – prelekcje skierowane do dorosłych i seniorów, a także warsztaty związane z filmowaniem, autoprezentacją, występowaniem przed kamerą i fotografią.


Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie prowadzi szeroką działalność w sferze organizacji życia kulturowego.  Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność, zgodną z potrzebami Gminy Gogolin. Promuje aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. Zakres działalności Ośrodka Kultury obejmuje:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką
 • prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej
 • inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury
 • tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego
 • działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą
 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
 • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego
 • prowadzenie i nadzór nad Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie im. Jerzego Lipki oraz świetlicami młodzieżowymi w Malni, Odrowążu, Choruli, Gogolinie-Strzebniowie, Zakrzowie, Kamieniu ŚL., Kamionku, Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli i Odrowążu i Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śl.
 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym
 • prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych                             

Obszar działań kulturalnych GOK-u:

 • Gminne Centrum Kultury w Gogolinie będące główną siedzibą utworzone w maju 2013 r.
 • filie GOK-u: świetlice młodzieżowe w Obrowcu, Odowążu, Malni, Choruli, Górażdżach, Kamieniu Śl. Kamionku, Strzebniowie, Zakrzowie gdzie są zatrudnieni specjaliści ds. kultury
 • Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina oraz zespoły Mażoretki i HIP HOP
 • koncerty i imprezy plenerowe (obchody miasta, koncerty, dożynki, odpusty, festyny)
 • Klub Seniora, zrzeszający wszystkich seniorów z gminy. Celem działalności klubu jest: poprawa jakości życia seniorów, integracja i aktywizacja społeczna osób starszych, promowanie nauki, edukacji, oświaty, kultury i sportu, zwiększenie sprawności intelektualnej i psychicznej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia. Swoje cele realizuje poprzez organizację wycieczek, zajęć ruchowych (aerobik, nordic walking), ale również imprez okolicznościowych.

GOK Gogolin