Aktualizacja: 25.01.2022

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53;
 2. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, jak i on-line;
 3. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz on-line, który wypełnia i przesyła osoba zainteresowana udziałem w Szkoleniu.
 4. Oświadczeniu o zwolnieniu z VAT-u – należy przez to rozumieć oświadczenie wypełniane przez podmiot delegujący Uczestnika Szkolenia, zawierające dane podmiotu oraz deklarację zwolnienia z VAT-u.
 5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem;
 6. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w szkoleniu i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych oraz pozostałych osób prawnych;
 7. Platforma - strona www, znajdująca się pod adresem e-kadrakultury.nck.pl, umożliwiająca Uczestnikom udział w Szkoleniach on-line, a także – w zależności od danego Szkolenia korzystanie z zasobów Szkoleń w postaci udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów.

 

§ 2 OFERTA SZKOLENIOWA
 1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.kadrakultury.nck.pl.
 2. Oferta danego Szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, programie, trenerze prowadzącym szkolenie, rekrutacji i kosztach.
 3. Oferta zawiera szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena Szkolenia.

 

§ 3 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA
 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego każdorazowo w opisie danego szkolenia na stronie www.nck.pl, którego formę określa Organizator.
 2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 3. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:
  1. poprosić podmiot delegujący Uczestnika na  Szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym Szkoleniem,
  2. wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na Szkolenie związane z profilem adresatów Szkolenia.
 4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia.
 5. Organizator przyjmuje, że podane w Formularzach Zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 6. W przypadku Szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w wiadomości potwierdzającej udział w Szkoleniu wysłanej przez Koordynatora Szkolenia po zakończeniu rekrutacji.
 7. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na Szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym przez Koordynatora Szkolenia.
 8. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu.
 9. W przypadku Szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w Szkoleniu.  
 10. Uczestnik delegowany na Szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, poza uzupełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u (jeśli dotyczy danego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w Szkoleniu wysłanej przez Koordynatora Szkolenia po zakończeniu rekrutacji.
 11. Po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na Szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                   
 12. Postanowienia ust. 10 - 11 powyżej nie dotyczą Szkoleń bezpłatnych.

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH STACJONARNYCH
 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne.
 2. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu zobowiązuje się do:
  a. podpisania list obecności w trakcie Szkolenia,
  b. udziału w co najmniej 80% zajęć w trakcie Szkolenia,
  c. aktywnego udziału w Szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  d. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
  e. niespożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
  f. informowania Koordynatora Szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników,
  g. przestrzegania przepisów BHP podczas całego Szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez Organizatora,
  h. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały Szkolenia
  i. stosowania się do obowiązujących zaleceń związanych z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.
 3. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w zajęciach grupowych podczas trwania epidemii.
 4. Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Szkoleń.
 6. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 7. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie Szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia:
  1. może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  2. może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowany o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie.
 8. W przypadku Szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator  zapewni nocleg na czas trwania Szkolenia. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe, a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe.
 9. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH ON-LINE
 1. Uczestnictwo w Szkoleniach on-line jest dobrowolne.
 2. Uczestnik Szkolenia on-line otrzymuje dostęp do danego Szkolenia na Platformie po dokonaniu płatności za Szkolenie.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu on-line wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w ust. 5 oraz wejścia Uczestnika o określonej godzinie do wirtualnej klasy na Platformie.
 4. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu on-line zobowiązuje się do:
   1. aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu – za pośrednictwem włączonej kamerki i np. zabierania głosu, zadawania pytań, pracy w grupach itp.
   2.  udziału w co najmniej 80% zajęć w trakcie Szkolenia.
 5. Do korzystania ze Szkoleń on-line za pośrednictwem Platformy, w tym uczestnictwa w nich, niezbędne jest:
  1. dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę,
  2. zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego,
  3. zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
 6. NCK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 7. NCK gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy NIE POWODUJE po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego, z wyłączeniem oprogramowania wskazanego w ust. 5 powyżej.
 8. NCK dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. NCK zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.
 9. NCK nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu platformy wynikające z globalnych awarii sieci internetowej.
 10. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt koordynatorowi Szkolenia i pomocy technicznej Platformy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Koordynator Szkolenia bądź pomoc techniczna Platformy podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.
 11. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 6 KOSZT SZKOLEŃ
 1. Za udział w Szkoleniach stacjonarnych i on-line Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w informacji - ofercie konkretnego szkolenia.
 2. Uczestnicy Szkoleń stacjonarnych pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora szkolenia i dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt.
 4. W przypadku finansowania uczestnictwa danego Uczestnika w szkoleniu ze środków publicznych (w związku z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) opłata za szkolenie zwolniona jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia VAT, o którym mowa w  § 3  ust. 9 i 10.

 

§ 7  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu w dowolnym momencie. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w Szkoleniu na jego miejsce.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu płatnym, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci całość wniesionej opłaty za Szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu płatnym, dokonanym w okresie pomiędzy 5 dniami roboczymi przed 2 dniami roboczymi przed datą rozpoczęcia Szkolenia - Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.

 

§ 8 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w Szkoleniu w innym terminie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.

 

§ 9 ZMIANY W REALIZACJI SZKOLENIA
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie Szkolenia.
  2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Koordynatora i prowadzących Szkolenie.
  3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

§ 10 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
 1. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia.
 2. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia przez Uczestnika, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w §4 ust. 2 Regulaminu.
 3. W przypadku Szkolenia on-line, do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia przez Uczestnika, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych
  w §5 ust. 4 Regulaminu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy Uczestnik narusza postanowienia §4 ust. 2 bądź  §5 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgłaszając się do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez NCK Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania – zawarte zostały w formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez NCK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na Szkolenia oraz w trakcie Szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.kadrakultury.nck.pl, Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom zakwalifikowanym na dane Szkolenie.