Regulamin szkoleń organizowanych
przez Narodowe Centrum Kultury w 2023 roku

zwany w dalszej części „Regulaminem”

Aktualizacja: 05.01.2023

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 5252358353, REGON: 140468418;
 2. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną nazwą „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, szkolenia e-learningowe;
 3. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz on-line, który wypełnia i przesyła osoba zainteresowana udziałem w Szkoleniu;
 4. Rekrutacji – należy przez to rozumieć otwarty proces wyboru Uczestników na podstawie kolejności wypełnienia Formularza zgłoszeniowego oraz innych czynników opisanych w Informacji o Szkoleniu.
 5. Oświadczeniu o zwolnieniu z VAT-u – należy przez to rozumieć oświadczenie wypełniane przez podmiot delegujący Uczestnika Szkolenia, zawierające dane podmiotu oraz deklarację zwolnienia z VAT-u;
 6. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem;
 7. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez Formularz zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w szkoleniu i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych oraz pozostałych osób prawnych;
 8. Platformie - strona www, znajdująca się pod adresem e-kadrakultury.nck.pl, umożliwiająca Uczestnikom udział w Szkoleniach on-line i Szkoleniach
  e-learningowych, a także – w zależności od danego Szkolenia korzystanie z zasobów Szkoleń w postaci udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów.

§ 2 INFORMACJA O SZKOLENIACH

 1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie i terminach każdorazowo podanych pod adresem: www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty
 2. Informacja o danym Szkoleniu zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, cenie szkolenia, adresatach, programie, trenerze prowadzącym szkolenie, Rekrutacji i kosztach.
 3. Informacje o danych Szkoleniach znajdujące się na www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Uczestnik składając Formularz Zgłoszeniowy za pomocą strony internetowej, składa ofertę
  i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (również wskazany w informacji o danym szkoleniu). Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika.

 

§ 3 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego każdorazowo w opisie danego szkolenia na stronie www.nck.pl, którego formę określa Organizator.
 2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 3. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:
  1. poprosić podmiot delegujący Uczestnika na  Szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym Szkoleniem;
  2. wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na Szkolenie związane z profilem adresatów Szkolenia.
 4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia.
 5. Organizator przyjmuje, że podane w Formularzach Zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 6. W przypadku Szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w wiadomości potwierdzającej udział w Szkoleniu wysłanej przez Koordynatora Szkolenia po zakończeniu Rekrutacji.
 7. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na Szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym przez Koordynatora Szkolenia w wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
 8. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu.
 9. W przypadku Szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w Szkoleniu.  
 10. Uczestnik delegowany na Szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, który finansuje szkolenie ze środków publicznych, poza uzupełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u (jeśli dotyczy danego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w Szkoleniu wysłanej przez Koordynatora Szkolenia po zakończeniu rekrutacji.
 11. Po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na Szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                   
 12. Postanowienia ust. 10 - 11 powyżej nie dotyczą Szkoleń bezpłatnych.

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH STACJONARNYCH

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne.
 2. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu zobowiązuje się do:

  1) podpisania list obecności w trakcie Szkolenia,
  2) udziału w co najmniej 80% zajęć w trakcie Szkolenia,
  3) aktywnego udziału w Szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  4) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
  5) niespożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
  6) informowania Koordynatora Szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników,
  7) przestrzegania przepisów BHP podczas całego Szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez Organizatora,
  8) przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały Szkolenia.
   
 3. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 4. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie Szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia:
  1. może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  2. może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w Szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowany o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie.
 5. W przypadku Szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator  zapewni wyżywienie oraz nocleg na czas trwania Szkolenia. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe,
  a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe.
 6. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w Formularzu Zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH ON-LINE i E-LEARNINGOWYCH

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach on-line i e-learningowych jest dobrowolne.
 2. Uczestnik Szkolenia on-line i Szkolenia e-learningowego otrzymuje dostęp do danego Szkolenia na Platformie po dokonaniu płatności za Szkolenie.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu on-line wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w ust. 7 oraz wejścia Uczestnika o określonej godzinie do wirtualnej klasy na Platformie.
 4. Uczestnictwo w Szkoleniu e-learningowym wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w ust. 7 oraz zalogowania się na Platformie.
 5. Uczestnik Szkolenia e-learningowego otrzymuje dostęp do danego Szkolenia na Platformie na 30 dni od dnia otrzymania dostępu. W przypadku niewykorzystania dostępu do Szkolenia w ciągu 30 dni, dostęp wygasa. A Uczestnikowi nie przysługuje prawo nieodpłatnego odnowienia dostępu lub zwrotu środków.
 6. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu on-line zobowiązuje się do:
   1. aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu – za pośrednictwem włączonej kamerki i np. zabierania głosu, zadawania pytań, pracy w grupach itp.
   2.  udziału w co najmniej 80% zajęć w trakcie Szkolenia.
 7. Do korzystania ze Szkoleń on-line  i Szkolenia e-learningowego za pośrednictwem Platformy, w tym uczestnictwa w nich, niezbędne jest:
  1) dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę
  2) zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego,
  3)zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
 8. NCK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 9. NCK gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy nie powoduje po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego, z wyłączeniem oprogramowania wskazanego w ust. 5 powyżej.
 10. NCK dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. NCK zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.
 11. NCK nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu platformy wynikające z globalnych awarii sieci internetowej.
 12. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt koordynatorowi Szkolenia i pomocy technicznej Platformy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Koordynator Szkolenia bądź pomoc techniczna Platformy podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.
 13. Uczestnik, który w trakcie Szkolenia On-line spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia:

  1) może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia On-line, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  2)może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w Szkoleniu On-line oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowany o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie.
 14. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w Formularzu Zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: rekalmacje@nck.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora (Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  c) oczekiwania Uczestnika.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§ 7 KOSZT DOJAZDU I NOCLEGU W MIEJSCU SZKOLEŃ

 1. Uczestnicy Szkoleń stacjonarnych pokrywają koszty podróży do miejsca Szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.
 2. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed Szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym Koordynatora Szkolenia i dotrzeć na miejsce Szkolenia samodzielnie na własny koszt.

§ 8  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w Szkoleniu na jego miejsce.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu płatnym, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia Organizator zwróci całość wniesionej opłaty za Szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu płatnym, dokonanym w okresie pomiędzy 5 dniami roboczymi a przed 2 dniami roboczymi przed datą rozpoczęcia Szkolenia - Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu płatnym, dokonanym 1 dzień roboczy przed Szkoleniem lub w dniu Szkolenia, zwrot opłaty nie przysługuje, przy czym postanowienie to nie dotyczy uczestników konsumentów.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu e-learningowym, przed pierwszym zalogowaniem się Uczestnika na Platformie i uruchomieniem danego Szkolenia, Organizator - zwróci całość wniesionej opłaty za Szkolenie.  W  sytuacji kiedy Uczestnik zaloguje się na platformie i rozpocznie Szkolenie e-elearningowe, zwrot opłaty nie przysługuje.
 7. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 9 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA. PRAWA KONSUMENTA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów Szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w Szkoleniu w innym terminie, według wyboru Uczestnika.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.
 4. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Uczestnik – konsument (czyli osoba fizyczna nie skierowana na szkolenie przez instytucję lub inny podmiot trzeci) ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 - 7 poniżej.
 5. W przypadku Szkoleń e-learningowych, Uczestnik, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Szkoleniu e-learningowym, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 6. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze Szkolenia stacjonarnego lub on-line, odstąpienie od Umowy nie jest możliwe.
 7. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika konsumenta z płatnego Szkolenia Stacjonarnego  lub on-line w okresie pomiędzy 5 dniami roboczymi a przed 2 dniami roboczymi przed datą rozpoczęcia Szkolenia - Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wniesionej opłaty, zatrzymując pozostałe 50% tytułem kosztów administracyjno-księgowych.
 8. Oświadczenie Uczestnika - konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią.
  W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: rekalmacje@nck.pl.
 9. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 10. Uczestnik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10 ZMIANY W REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie Szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Koordynatora i prowadzących Szkolenie.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.

§ 11 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia.
 2. Zaświadczenie wysyłane jest w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia przez Uczestnika, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w §4 ust. 2 Regulaminu.
 4. W przypadku Szkolenia on-line, do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia przez Uczestnika, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych
  w §5 ust. 6 Regulaminu.
 5. W przypadku Szkolenia e-learningowego, do otrzymania zaświadczenia
  o ukończeniu Szkolenia przez Uczestnika, niezbędnie jest udzielnie minimum 80% dobrych odpowiedzi w teście kończącym Szkolenie.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Zgłaszając się do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez NCK Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania – zawarte zostały w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Uczestnika z Platformy z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.
 4. Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.
 5. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Platformy i Szkoleń w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Platformy i Szkoleń zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 2. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez NCK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na Szkolenia oraz w trakcie Szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/szkolenia. Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom zakwalifikowanym na dane Szkolenie.