Koncert ”Śpiewająca Polska” 2009

Data publikacji: 29.11.2009
1 minuta

19 wrze­śnia 2009 r. odbył się wiel­ki finał Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych „Śpie­wa­ją­ca Pol­ska”. Kon­cert był czę­ścią 44. edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Wra­ti­sla­via Can­tans.