Regulamin zgłoszenia udziału orazuczestnictwa w wydarzeniu na terenie Ogrodu Saskiego

w ramach wydarzenia centralnego ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu centralnym organizowanym w ramach wydarzenia „Narodowe Czytanie. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej.” (zwanych dalej: „Wydarzeniem”)
 2. Rejestracja na wydarzenie odbywa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.nck.pl.
 3. Zgłaszając chęć udziału w Wydarzeniu widz: 
 1. potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki,
 2. podaje w formularzu imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 1. Zarejestrowane osoby otrzymają drogą e-milową potwierdzenie udziału w Wydarzeniu.
 2. Osoby które otrzymały potwierdzenie udziału w wydarzeniu, powinny stawić się przy wejściu na teren Wydarzenia w Ogrodzie Saskim w godz. 11:00-11:30
 3. Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, rejestracja jest imienna a liczba miejsc jest ograniczona - Organizator udostępni nie więcej niż 250 miejsc.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością, iż nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu. Rezerwacja wygasa o godz. 11:30.
 5. Po godzinie 11:30, w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc – na teren wydarzenia będą mogły wejść również osoby które nie posiadają przesłanego wcześniej potwierdzenia udziału. Osoby te są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia potrzebnych dokumentów przy wejściu na teren Wydarzenia.
 
II WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA
 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej na terenie Ogrodu Saskiego w dniu 4 września 2021 i polega na:
 1. weryfikacji zgłoszenia udziału przez obsługę Wydarzenia
 2. wykazaniu posiadania maseczki ochronnej
 3. poddaniu się obowiązkowej kontroli pracownikom Służby Ochrony Państwa
 1. Widz jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wydarzenia.
 2. Opuszczenie terenu Wydarzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu. Organizator nie przewiduje możliwości ponownego wejścia na wyznaczony teren Narodowego Czytania w Ogrodzie Saskim w trakcie trwania Wydarzenia.
 3. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
 1. osobom nie posiadającym maseczki,
 2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 1 Regulaminu,
 3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją związaną z pandemią oraz wytycznymi dotyczącymi obostrzeń obowiązujących w okresie pandemii:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowiązku złożenia przez widzów oświadczenia o stanie zdrowia – którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
 2. Oświadczenie będzie można wypełnić na terenie Wydarzenia, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez obsługę.

 

III INFORMACJE DLA WIDZÓW
 1. Wydarzenie jest organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Narodowe Centrum Kultury na terenie Ogrodu Saskiego w Warszawie w dniu 04.09.2021 r. w godz. 12:00-15:00.
 2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w przypadku:
 1. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane, jednakże należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren Wydarzenia).
 1. Na miejscach wyznaczonych dla widowni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania jedynie miejsc ściśle wskazanych przez obsługę, przy czym udostępnione zostanie nie więcej niż 250 miejsc. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami Wydarzenia przed i po Wydarzeniu (1,5 m).
 2. Obowiązek zachowania dystansu na widowni nie dotyczy widza, który:
 1. uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
 2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
 4. uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje
 1. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem dystansu 1,5 metra, z wyjątkiem widzów wymienionych w ust. 5
 2. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
 1. wchodzenia na teren Wydarzenia,
 2. zajmowania miejsc,
 3. opuszczania terenu Wydarzenia
 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb (m.in.: SOP) jak i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
 2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji, NCK oraz Wydarzenia obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
 5. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.
 7. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku zaistnienia takiej konieczności - spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii.

 

IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
 1. Zapewnienie pracowników obsługi porządkowej ( posiadającej identyfikatory )
 2. Udostępnienie pomocy medycznej
 3. Udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia w toaletach
 4. Zapewnienie środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia oraz w oznaczonych miejscach na terenie Wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością
 1. Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia:
 1. Widownia
 2. Brama wejściowa ( Punkt Kontroli )
 3. Brama wyjściowa
 4. Zaplecze organizatorów ( Garderoby )
 5. Zaplecze sanitarne
 6. Punkt ratowniczo-medyczny
 1. Zabrania się:
 1. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia ( nie dotyczy psów przewodników )
 2. Wnoszenia napojów alkoholowych
 3. Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych
 4. Niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia
 5. Korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej nck.pl
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności  podczas trwania epidemii.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2021 roku.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 4. Załącznikami do regulaminu są:
 1. Klauzula informacyjna
 2. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia